مقاله بررسي خصوصيات بار سطحي برخي از خاك هاي اسيدي ناحيه لاهيجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات بار سطحي برخي از خاك هاي اسيدي ناحيه لاهيجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات بار سطحي
مقاله نقطه صفربار
مقاله بار دائمي
مقاله بار متغير
مقاله منحني تغييرات بار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب شارمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانپور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بار سطحي خاك ها با استفاده از دو روش جذب يوني و تيتراسيون پتانسيومتري اندازه گيري مي شود. اكثر مدل هاي شيميايي بار سطحي خاك ها از اطلاعات به دست آمده به وسيله تيتراسيون پتانسيومتري اقتباس شده اند. مدل اوهارا وگيلمن براي برآورد خصوصيات بار سطحي در محدوده اي از pH خاك، براي سه خاك جنگلي از منطقه معتدل لاهيجان به كار رفت. خاك هاي انتخاب شده بر روي سه نوع سنگ مادري متفاوت تشكيل شده بودند و لذا تاثير سنگ مادر روي خصوصيات بارخاك نيز بررسي شد. كربن آلي، درصد رس،pH  در آب مقطر و محلول ۱ مولار KCl، ظرفيت تبادل كاتيوني (CEC)، نقطه صفربار (pH0)، نقطه صفر بارخالص (ZPNC)، بار دايمي و منحني تغييرات بار اين خاك ها تعيين شد و مورد بررسي قرار گرفت. كليه خاك ها حاوي مقادير معني دار بار منفي بودند. خاك تيپيك هاپل يودالف داراي كمترين مقدارpH0  و بيشترين مقدار بار منفي درpH  خاك بود. مقدار pH0 در هر سه خاك در سطح كمتر از عمق بود و مقدار ZPNC در هر سه خاك قابل تفسير از روي منحني هاي تغيير بار نبود و كمتر از ۲٫۵ تخمين زده شد كه اين خود دليلي بر وجود بار منفي زياد در اين خاك ها مي باشد. دامنه تغييرات منحني هاي بار منفي در محدوده pH بين ۳ تا ۶ در افق هاي سطحي بيشتر از افق هاي زير سطحي بود كه علت آن وجود ماده آلي در سطح است. بار دايمي در هر سه خاك، منفي و بالا بود كه منطبق با اطلاعات كاني شناسي اين خاك ها مي باشد كه حاوي مقادير معتنابهي رس هاي ۲:۱ و ۱:۱ هستند. اطلاعات به دست آمده از منحني تغيير بار خاك هاي مورد مطالعه هم چنين نشان داد كه  AEC(ظرفيت تبادل آنيوني) اين خاك ها پايين و كمتر از ۱ سانتي مول در هر كيلوگرم خاك بود.