مقاله بررسي خصوصيات جوانه زني بذر و رشد رويشي گياهچه پنج اکوتيپ فستوکاي پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات جوانه زني بذر و رشد رويشي گياهچه پنج اکوتيپ فستوکاي پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثير سرما
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه
مقاله فستوکاي پا بلند (Festuca arundinacea)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صفات مختلف مرتبط با جوانه زني و استقرار ۵ اکوتيپ فستوکاي پا بلند (Festuca arundinacea) در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و اتاقک رشد مورد بررسي قرار گرفتند. در شرايط آزمايشگاه، اعمال تيمار سرما روي بذرهاي اکوتيپ ها به مدت دو هفته در دماي ۴oC در مقايسه با شاهد انجام شد. در گلخانه و اتاقک رشد، علاوه بر خصوصيات جوانه زني، ميزان پنجه دهي و اندازه سطح برگ هم ارزيابي گرديدند. در گلخانه، ابتدا بذرهاي اكوتيپ ها با پيش سرما به مدت دو هفته و بعد با تناوب دمايي ۲۰±۵oC به مدت ۱۶ ساعت در روشنايي و دماي ۱۲-۵oC به مدت ۸ ساعت در تاريکي کشت شدند و اعمال تيمار سرما هم با دماي ۴oC در دومرحله ۱۵ و ۳۵ روزه سن رشد گياهچه ها به مدت دو هفته انجام شد. در شرايط اتاقک رشد، اعمال تيمار سرما در يک مرحله ۱۵ روزه رشد گياهچه به مدت دو هفته در دماي ۴oC اعمال شد. نتايج نشان داد که اکوتيپ هاي بروجن و اصفهان در واکنش به سرما در هر سه شرايط آزمايش داراي حداکثر درصد و سرعت جوانه زني، طول گياهچه، شاخص بنيه و وزن خشک نسبت به تيمار بدون سرما (شاهد) بودند. در اتاقک رشد، ميانگين کل سطح برگ، تعداد پنجه، طول گياهچه و شاخص بنيه با اعمال تيمار سرما در مقايسه با شاهد داراي افزايش بود. تعداد پنجه دو اکوتيپ کامياران و مشهد در واکنش به سرما نسبت به شاهد بيشتر بود. در گلخانه نيز، تعداد پنجه و ميزان سطح برگ، درصد و سرعت سبز شدن، طول گياهچه و شاخص بنيه و وزن خشک اکوتيپ هاي اصفهان و بروجن با تيمار سرما نسبت به شاهد داراي افزايش بودند.