مقاله بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس بهزيستي معنوي در ميان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس بهزيستي معنوي در ميان دانشجويان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله بهزيستي
مقاله معنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس بهزيستي معنوي در ميان دانشجويان انجام شد. بدين منظور ۵۲۱ دانشجو ۲۰۹) پسر و ۳۱۲ دختر) از بين دانشگاههاي تهران انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد كه پايايي بازآزمايي و همساني دروني مقياس بهزيستي معنوي به ترتيب برابر با ۰٫۸۵ و ۰٫۹۰ است. پايايي خرده مقياس هاي بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي نيز در حد مقبولي است. همچنين نتايج نشان داد مقياس بهزيستي معنوي روايي همگرا و واگراي مناسب دارد. نتايج تحليل عامل اكتشافي و تاييدي بيان كننده روايي سازه مقايس در ميان دانشجويان بود. از ديگر يافته هاي پژوهش اين بود كه ميانگين نمره ها بهزيستي معنوي دختران به طور معني داري بيشتر از پسران است.