مقاله بررسي خصوصيات نهالهاي صنوبر ۱٫۱ ساله در خزانه هاي آزمايشي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات نهالهاي صنوبر ۱٫۱ ساله در خزانه هاي آزمايشي استان گلستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله کلن
مقاله خزانه سلكسيون
مقاله رشد
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مديررحمتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مقدماتي صنوبر تحت عنوان بررسي خصوصيات نهالهاي صنوبر۱٫۱  ساله در خزانه سلكسيون به منظور انتخاب كلن هاي برتر براي مراحل بعدي تحقيقات صنوبر، در ايستگاه تحقيقات چالكي گرگان طي سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ اجرا گرديد. ارقام بومي به تعداد ۴ كلن از نقاط مختلف عرصه هاي جنگلي و صنوبركاري استان جمع آوري شدند و ارقام غيربومي به تعداد ۳۱ كلن از مركز تحقيقات البرز كرج تهيه گرديد. در سال اول از همه کلن ها قلمه تهيه شده و به فاصله ۲۰ سانتي متر در رديف هايي به فاصله۱٫۳۰  متر در خزانه كاشته شدند. ازجمله مشخصه هاي مورد بررسي در اين خزانه، اندازه گيري رشد ارتفاعي و قطري نهالها در ريشه و ساقه يکساله (۱٫۱ ساله)، تعيين درصد زنده ماني در پايان دوره رشد، درصد سبز شدن قلمه ها در تاريخ هاي مختلف كاشت، تعيين يكنواختي رشد نهالها و مقاومت كلن ها در برابر آفات و بيماريها مي باشد. در تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين ها از آزمون دانكن استفاده شد. از لحاظ رشد ارتفاعي و قطري در بين گروه هاي مختلف اختلاف معني داري مشاهده شد. به نحوي که کلن هاي متعلق به Populus deltoides و P. euramericanaa از رشد ارتفاعي و قطري بيشتري در مقايسه با ساير کلن ها برخوردار بودند.