مقاله بررسي خصوصيات کمي، کيفي و وضعيت زادآوري گياه نمدار .Tilia platyphyllos Scop در جنگل هاي گرگان (گرمابدشت و قرن آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات کمي، کيفي و وضعيت زادآوري گياه نمدار .Tilia platyphyllos Scop در جنگل هاي گرگان (گرمابدشت و قرن آباد)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمدار
مقاله جنگل هاي گرگان
مقاله ويژگي هاي کمي
مقاله ويژگي هاي کيفي
مقاله زادآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منفرد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني شاهكويي عبدالمطلب
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه نمدار از گونه هاي بسيار با ارزش جنگل هاي شمال ايران به شمار مي رود. با توجه به اهميت اين گياه، بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي، وضعيت زادآوري و انتخاب بهترين رويشگاه از جمله اهداف مهم اين پژوهش مي باشد و براي رسيدن به اين هدف، دو رويشگاه جنگلي گرمابدشت و قرن آباد در شهرستان گرگان در نظر گرفته شده اند که در هر يک از رويشگاه ها، چهار قطعه نمونه، هر يک به مساحت يک هکتار و به شکل مربع براي انجام مطالعه انتخاب شد. در هر قطعه نمونه، ويژگي هاي کمي (شامل تعداد در هکتار، ارتفاع کل، ارتفاع دو شاخگي، ارتفاع اولين شاخه، ارتفاع شروع تاج، قطر تاج و قطر برابر سينه) و ويژگي هاي کيفي (شامل درصد پيچيدگي، خميدگي، تقارن تاج و تاج پوشش) و نيز وضعيت زادآوري در ارتباط با نمدار اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که نمدار در دامنه گسترده اي از شرايط محيطي انتشار دارد. نتايج تجزيه و تحليل آماري با آزمون T.Test و استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که ويژگي هاي کمي تعداد در هکتار، ارتفاع کل، ارتفاع دو شاخگي، ارتفاع شروع تاج و قطر تاج در دو رويشگاه اختلاف معني داري نداشتند، اما قطر برابر سينه و ارتفاع اولين شاخه اختلاف معني داري نشان دادند. ويژگي هاي کيفي درصد پيچيدگي، خميدگي، تقارن تاج و تاج پوشش تفاوت معني داري نداشتند. نتايج وضعيت زادآوري دو رويشگاه نشان داد که زادآوري پايه هاي نمدار با ارتفاع کم تر از ۱٫۳ متر تفاوت معني داري نداشتند، اما پايه هاي با ارتفاع بيش تر از ۱٫۳ تفاوت معني داري نشان دادند. در مجموع به نظر مي رسد که منطقه قرن آباد از نظر ويژگي هاي کمي، محل مناسب تري براي رويش نمدار نسبت به منطقه گرمابدشت مي باشد، ولي از نظر زادآوري منطقه گرمابدشت نسبت به منطقه قرن آباد مناسب تر است.