مقاله بررسي خواص آنتي ژنيک پروتئين نو ترکيب هيالورونيداز A استرپتوکوک پيوژنز بيان شده در باکتري اشريشيا کلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص آنتي ژنيک پروتئين نو ترکيب هيالورونيداز A استرپتوکوک پيوژنز بيان شده در باکتري اشريشيا کلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپوکوک پيوژن
مقاله اشريشيا کلي
مقاله بيان ژن
مقاله ژن هيالورونيداز A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني آذر
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك زاد ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مسعوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيالورونيداز A از جمله پروتئين هاي ترشحي استرپتوکوک پيوژن بوده که داراي قدرت آنتي ژنيک مي باشد. امروزه با رديابي آنتي بادي هاي ضد اين پروتئين روند عفونت ناشي از اين باکتري پي گيري مي شود. در اين تحقيق سعي گرديده تا توليد پروتئين نوترکيب هيالورونيداز A در باکتري اشريشيا کلي انجام گيرد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي با طراحي پرايمر اختصاصي و استفاده از روش PCR، ژن هيالورونيداز A از استرپتوکوک پيوژن تکثير گرديد. پس از تخليص، ژن فوق در ناقل پلاسميدي pET32a  جهت بيان کلون گرديد. سپس ساختار پلاسميدي pET32a -hylA وارد باکتري اشريشيا کلي سويه BL21- DE3-plySs شد. توليد پروتئين با القا توسط IPTG صورت گرفت. پروتئين نوترکيب با استفاده از کيت Ni-NTA خالص و ميزان پروتئين با استفاده از روش برادفورد اندازه گيري شد. آزمايش وسترن بلات براي تاييد پروتئين نوترکيب انجام شد.
يافته ها: ترادف نوکلئوتيدي ژن تکثير شده توسط روش PCR با ژن هيالورونيداز A استرپتوکوک پيوژن يکسان بود. توليد پروتئين نوترکيب هيالورونيداز A با القا پلاسميد pET32a -hylA توسطIPTG  انجام گرديد. تخليص پروتئين با روش کروماتوگرافي تمايلي و با استفاده از کيت Ni-NTA صورت گرفت. ميزان پروتئين خالص شده برابر ۵۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر به دست آمد. سرم موش واجد آنتي هيالورونيداز A در روش وسترن بلات با پروتئين توليد شده واکنش داد.
نتيجه گيري: توليد پروتئين نوترکيب هيالورونيداز A در ميزبان اشريشيا کلي نيز امکان پذير است. پروتئين توليد شده خاصيت آنتي ژنيک خود را به خوبي حفظ مي کند.