مقاله بررسي خواص درماني پياز بر اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي ديابتيک شده توسط استرپتو زوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص درماني پياز بر اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي ديابتيک شده توسط استرپتو زوسين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب پياز تازه
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله استرپتوزوسين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آزاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش اثرات استرس اکسيداتيو و تغييرات در ظرفيت آنتي اکسيدان ها نقش مهمي را در پاتوﮋنز و عوارض ناشي از ديابت مليتوس مزمن از جمله اسپرماتوﮋنزيز ايفا مي کند. آنتي اکسيدان ها اثرات مفيد بر روي اسپرماتوﮋنزيز و پارامترهاي اسپرم دارد. پياز به عنوان يک آنتي اکسيدان قوي شناخته شده است و سبب کاهش اثرات اکسيداتيو استرس مي شود.
هدف: بررسي خواص درماني پياز بر اسپرماتوﮋنز در موش هاي صحرايي ديابتيک شده توسط استروپتو زوسين.
روش بررسي: ۳۰ سر موش صحرايي به ۳ گروه تقسيم بندي شدند؛ گروه کنترل (n=10) و دو گروه ديابتيک ۱۰ تايي که ۵۵ ميلي گرم بر کيلوگرم داروي استرپتوزوسين دريافت کردند. گروه ديابتيک به دو گروه ۱۰ تايي تقسيم بندي شدند. گروه درماني ۵۵ ميلي گرم بر کيلو گرم داروي استرپتوتوسين به همراه ۱ سي سي آب پياز تازه به ازاي هر سر موش را به صورت روزانه به مدت ۴ هفته استفاده کردند و گروه کنترل در مدت مشابه فقط از آب مقطر به صورت داخل صفاقي استفاده کرد. ديابت توسط تزريق داخل صفاقي ۵۵ ميلي گرم به کيلوگرم داروي استرپتوتوسين ايجاد شد. پس از ۲۸ روز از ايجاد ديابت ميزان تستوسترون، توتال آنتي اكسيدان كاپاسيتي مالوندي آلدييد و آلدييد اكسيداز بررسي شد. همچنين از ناحيه اپيديديم، اسپرم ها جمع آوري شد و بلافاصله از نظر تعداد، درصد تحرك و قابليت زيست اسپرم ها مورد آناليز قرار گرفتند.
نتايج: تعداد قابليت تحرک و قابليت زيست اسپرم و ميزان هورمون تستوسترون در گروه هاي دريافت کننده ۱ سي سي آب پياز تازه به طور معني دار در مقايسه با گروه هاي کنترل و ساير گروه هاي در حال مطالعه افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: آب پياز تازه در کاهش عوارض اسپرماتوﮋنزيز ناشي از ديابت، سلامت کلي اسپرم ها و حفظ سطح خوني تستوسترون در موش صحرايي موثر است.