مقاله بررسي خواص ريزساختاري نانوالياف موازي پلي آکريلونيتريل جمع آوري شده با استفاده از جريان هواي گرم در روش الکتروريسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص ريزساختاري نانوالياف موازي پلي آکريلونيتريل جمع آوري شده با استفاده از جريان هواي گرم در روش الکتروريسي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروريسي
مقاله نانوالياف موازي
مقاله پلي اکريلونيتريل
مقاله عمليات حرارتي
مقاله ريزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرجهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني راوندي سيدعبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: دبيريان فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق روش اصلاح شده اي جهت توليد نانوالياف موازي به صورت بي بافت ارایه شده است. در اين روش سعي شده است تا محدوديت هايي از قبيل ضخامت لايه جمع آوري شده، مقدار موازي بودن و مقدار توليد نانوالياف برطرف شود. در اين مطالعه، با به کار بردن يک غلتک چرخان در بالاي دو سوزن الکتروريسي و استفاده از جريان هواي گرم، امکان گرما دادن و جمع آوري نانوالياف موازي به طور هم زمان فراهم شده است که امکان گرمادهي جريان پليمري در منطقه الکتروريسي را در اختيار قرار مي دهد. براي تهيه نانوالياف موازي در شرايط کاربردي، از محلول پليمري (%wt) 14 پلي اکريلونيتريل (PAN) در دي متيل فرماميد (DMF) استفاده شده است. مقدار گسيختگي جريان نانوالياف در روش مزبور به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش يافته و امکان افزايش بيشتر سرعت برداشت به مقدار دو برابر ميسر شده است. با بررسي نتايج حاصل از تحليل طيف زاويه اي توان بدست آمده از تصاوير ميکروسکوپ نوري مشخص شد که مقدار موازي بودن نانوالياف جمع آوري شده در اين روش با افزايش سرعت برداشت بهبود پيدا کرده است. اگر چه مطالعه ميکروسکوپي الکتروني پويشي (SEM) نشان مي دهد، ظرافت نانوالياف توليدي در روش اصلاح شده کاهش يافته است. با استفاده از روش گرماسنجي پويشي تفاضلي (DSC)  دماي تبديل شيشه اي تمام نمونه هاي توليدي در محدوده ۷۰ – ۹۰C به دست آمده است. طيف هاي به دست آمده از مطالعه طيف سنجي زير قرمز (FTIR) مطابقت خوبي با طيف هاي مشاهده شده براي الياف متداول PAN نشان مي دهد. در تمامي طيف هاي به دست آمده، پيک هايي در عددهاي موجي ۲۲۴۰ cm-1 (مربوط به گروه نيتريل، C≡N)، ۲۹۲۰ cm-1 (مربوط به گروهCH2 ) 1450 cm-1 (مربوط به گروه CH) و ۱۷۳۰ cm-1 (مربوط به گروه کربونيل، C=O) ديده مي شود. در نمودارهاي پراش به دست آمده از مطالعه پراش تابش X (WAXD) براي نانوالياف PAN، يک پيک اصلي استوايي در ۲q برابر ۱۷o مشاهده مي شود. تجزيه هاي کمي انجام شده روي نمودارهاي به دست آمده از مطالعات FTIR و WAXD نشان داد، روش اصلاح شده بر درجه بلورينگي نانوالياف تهيه شده در سرعت زياد برداشت اثر مثبتي گذاشته است.