مقاله بررسي خواص فازي و نورتابي رنگدانه نانو بلور بلور+SrMgAl2SiO7: Eu2 و رنگ سنجي فسفرهاي نهايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص فازي و نورتابي رنگدانه نانو بلور بلور+SrMgAl2SiO7: Eu2 و رنگ سنجي فسفرهاي نهايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگدانه
مقاله نانو بلور
مقاله رنگ سنجي
مقاله گسيل آبي
مقاله سل – ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سامعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ الواني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سرابي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: تحريري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پس از تهيه يک رنگدانه معدني با ساختار SrMgAl2SiO7: Eu2+ به روش سل ـ ژل، سعي شد تا مشخصه هاي نورتابي، رنگي و ريزساختاري آن بررسي و تاثير زمان پخت بر روي خواص فسفر نهايي با استفاده از آناليز پراش اشعه ايکس (XRD)، دستگاه اسپکتروفوتومتر و ميکروسکوپ الکتروني پويشي (SEM) مطالعه گردد. همچنين با استفاده از معادله شرر روشن شد که با افزايش زمان پخت، اندازه بلورک ها افزايش يافته و اندازه بلور هاي رنگدانه نهايي پخت شده در دماي ۱۲۰۰oC، ۳۰-۴۰ نانومتر تخمين زده شد. به علاوه مشخص گرديد که فسفر تلقيح يافته با يون هاي يورپيوم زماني که تحت پرتو ۲۶۰ نانومتر تهييج مي شود، يک نور آبي رنگ نسبتا خالص با مختصات رنگي (g=0.077، c=0.187) که مربوط به انتقال ۴¦۷®۴¦۶۵d1 يون هاي يورپيوم است، از خود ساطع مي نمايد که خلوص رنگي آن نيز با طولاني تر شدن زمان پخت افزايش مي يابد.