مقاله بررسي خواص فيزيکوشيميايي سه رقم سيب زميني استان گلستان و تاثير آن بر خواص خلال نيمه سرخ شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص فيزيکوشيميايي سه رقم سيب زميني استان گلستان و تاثير آن بر خواص خلال نيمه سرخ شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله خلال نيمه سرخ شده
مقاله نيروي برشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي گرمه خاني امير
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق خواص فيزيکوشيميايي سه رقم سيب زميني (آگريا، ساتينا و کنبک) استان گلستان مطالعه و تاثير اين پارامترها بر کيفيت خلال نيمه سرخ شده بررسي شد. نتايج آماري نشان داد که بين ميزان ماده خشک غده هاي سه رقم اختلاف وجود دارد که بيشترين و کمترين مقدار ماده خشک به ترتيب مربوط به رقم کنبک و ساتينا بود (P<0.05). همچنين بيشترين ميزان نشاسته، ساکارز و انرژي در رقم ساتينا و کمترين مقدار نشاسته و انرژي مربوط به رقم آگريا بود و رقم کنبک نيز نسبت به دو رقم ديگر داراي کمترين مقدار ساکارز مي باشد که اختلاف ميزان نشاسته، ساکارز و انرژي، سه رقم سيب زميني با يکديگر معني دار مي باشد (P<0.05). بيشترين و کمترين مقدار چربي به ترتيب در خلال هاي ارقام آگريا و ساتينا مشاهده شد (P<0.05).  ميزان ماده خشک خلالهاي حاصل از سه رقم به لحاظ آماري با يکديگر اختلافشان معني دار است و بالاترين ميزان ماده خشک در خلالهاي رقم آگريا مشاهده شد (P<0.05). بالاترين و کمترين مقدار نيروي برشي به ترتيب مربوط به خلالهاي رقم آگرياست و کنبک بود (P<0.05). بر اساس نتايج اين تحقيق سيب زميني رقم کنبک با داشتن ماده خشک و وزن مخصوص مناسب و قندهاي احيا کننده پايين در مقايسه با دو رقم ديگر، هنگام توليد فرنچ فرايز و چيپس به لحاظ بافت، رنگ، ماده خشک و ميزان جذب روغن محصول بهتري توليد کرده و لذا اين رقم به عنوان رقم مناسب جهت فرآوري و توليد محصولات سرخ شده توصيه مي شود.