مقاله بررسي خواص فيزيکي دانه سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص فيزيکي دانه سويا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه ي سويا
مقاله خصوصيات هندسي
مقاله خصوصيات ثقلي
مقاله خصوصيات اصطكاكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ مهر عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش برخي از ويژگي هاي فيزيكومكانيكي شامل خواص هندسي (طول، عرض، ضخامت، قطر ميانگين هندسي، قطرميانگين حسابي، سطح و ضريب كرويت) خواص ثقلي (چگالي توده و چگالي واقعي) و خواص اصطكاكي (زاويه ي پايداري تخليه، زاويه ي پايداري پر كردن و ضريب اصطكاك ايستايي) سه رقم دانه ي سويا (گرگان ۳، ويليامز و سحر) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تاثير رقم بر خصوصيات هندسي، ثقلي (به استثناي چگالي واقعي) و اصطكاكي معني دار بوده است. بيش ترين و كم ترين ضريب كرويت به رقم سحر به ميزان ۸۸٫۸ درصد و رقم گرگان ۳ به ميزان ۸۶٫۰۰ درصد تعلق داشت. دامنه ي چگالي توده ي ارقام مورد بررسي بين ۷۳۲٫۳۷۲  – 720.000 کيلو گرم بر متر مکعب و دامنه ي چگالي واقعي بين ۱۲۷۸٫۰۳ – ۱۱۸۲٫۰۰۰ كيلوگرم بر متر مكعب قرار داشت. نتايج حاصل حاكي از آن بود كه تاثير رقم روي چگالي توده، معني دار بوده و در مورد چگالي واقعي از لحاظ آماري اختلاف معني داري وجود نداشت. ضريب اصطكاك ايستايي براي چوب بين۰٫۴۹  -0.41  به دست آمد كه بيش ترين و كم ترين مقدار به ترتيب مربوط به رقم هاي سحر و ويليامز بود.