مقاله بررسي خواص نوروپروتکتيو آنتي اکسيدان موجود در چاي سبز در ضايعات نخاعي موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص نوروپروتکتيو آنتي اکسيدان موجود در چاي سبز در ضايعات نخاعي موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (Epigallocatechin gallate (EGCG
مقاله ضايعه نخاعي
مقاله ايمونوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الطريحي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي بروجني ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طوافي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تمجيدي پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي خواص نوروپروتکتيو آنتي اکسيدان موجود در چاي سبز روي ضايعات نخاعي.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از سه گروه ۱۸تايي موش صحرايي ماده استفاده شد: گروه شم (فقط لامينکتومي صورت گرفت)، گروه کنترل (پس از ضايعه نخاعي، تزريق سرم فيزيولوژيک صورت گرفت) و گروه تجربي (پس از ضايعه نخاعي، تزريق  (Epigallocatechin gallate) EGCGصورت گرفت). ۲۴ ساعت پس از ضايعه، ۶ حيوان از هر گروه براي بررسي ميزان پراکسيداسيون چربي و ۶ حيوان نيز براي بررسي ميزان آپوپتوزيس در بخش ضايعه ديده نخاع استفاده شد. همچنين آزمون رفتاري در ۶ حيوان باقيمانده از هر گروه به صورت هفتگي و تا پايان هفته ششم صورت گرفته و سپس ميزان تخريب بافت نخاعي اندازه گيري شد.
يافته ها: تزريق
EGCG موجب کاهش ميزان پراکسيداسيون چربي و نيز کاهش تعداد سلول هاي آپوپتوتيک در بخش ضايعه ديده نخاع در گروه تجربي شد. همچنين تزريق EGCG موجب افزايش ميزان توانايي حرکتي اندام هاي فلج شده و نيز کاهش ميزان تخريب بافت نخاعي در بخش آسيب ديده در گروه تجربي شد.
نتيجه گيري: تزريق EGCG موجب کاهش علايم ثانويه آسيب نخاعي مي شود.