مقاله بررسي خواص پروتئين هاي هيدروليز شده امعا و احشا ماهي تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از آنزيم هاي تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص پروتئين هاي هيدروليز شده امعا و احشا ماهي تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از آنزيم هاي تجاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي تون
مقاله هيدروليز آنزيمي
مقاله آنزيم هاي تجاري
مقاله ارزش غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اويسي پور محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنظري رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر پروتئين هيدروليز شده از امعا و احشا ماهي تون زردباله، با استفاده از آنزيم هاي پروتئاز ميكروبي آلكالاز، پروتامكس و فلاورزايم توليد شد. نتايج نشان داد كه پروتئين هيدروليز شده توسط آلكالاز به صورت معني داري از لحاظ ميزان پروتئين، بازيافت نيتروژني و درجه هيدروليزاسيون بالاتر از ساير پروتئين هاي هيدروليز شده بود (p<0.05) .اما هیچ اختلاف عنی داری از لحاظ میزان چربی، رطوبت و خاکستر بین نمونه های وجود داشت (p>0.05). تركيب اسيدهاي آمينه نيز نشان داد كه پروتئين ها هيدروليز شده با آنزيم هاي مختلف داراي تركيب نسبتا مشابهي هستند. همچنين نتايج مربوط به نرخ كارايي پروتئين ها نيز حاكي از تشابه آنها و بالا بودن ارزش غذايي بود. شاخص شيميايي نشان داد كه هر سه پروتئين هيدروليز شده، به خوبي مي توانند نياز يك انسان بالغ به اسيدهاي آمينه را مرتفع سازند، در حالي كه در مقايسه با نيازهاي ماهي كپور، از لحاظ اسيدهاي آمينه متيونين، لايزين و فنيل آلانين، داراي محدوديت هستند. با توجه به نتايج مي توان آنزيم آلكالاز را نسبت به دو آنزيم ديگر، ارجح دانست. همچنين با توجه به ارزش غذايي بالاي پروتئين هيدروليز شده، مي توان كاربرد آن را در جيره غذايي توصيه نمود.