مقاله بررسي خواص کششي پارچه هاي حلقوي ريب ۱×۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص کششي پارچه هاي حلقوي ريب ۱×۱
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه هاي حلقوي
مقاله ريب ۱×۱
مقاله مقاومت خمشي
مقاله ساختمان بافت
مقاله کشش
مقاله ضريب انقباض جانبي
مقاله طول حلقه
مقاله مدل تئوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري كريم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تجزيه و تحليل رفتار پارچه حلقوي ريب ۱×۱ تحت کشش تک محوري مي باشد. بدين منظور از مدل ارايه شده جهت پيش بيني مدول اوليه پارچه حلقوي پودي ساده جهت پيش بيني مدول اوليه نمونه ها و مقايسه با مقادير حاصل از تجربيات استفاده شده است. در همين راستا نمونه هاي از پارچه ريب ۱×۱ با نخ پلي استر با نمره ۱۰۰ دنير ۴۸ فيلامنت در پنج طول حلقه توليد گرديد. مقايسه نتايج تجربي و تئوري نشان دهنده اختلافات قابل توجه اي بين اين مقادير است و ميزان اين اختلافات درجهت رديف بيش از جهت رج مي باشد.
در بخش ديگري از اين پژوهش مقادير ضريب پواسون يا ضريب انقباض جانبي پارچه ها را نيز به روش عملي اندازه گيري کرده و روند تغييرات اين ضريب در زمان هاي مختلف مطالعه گرديده است. نتايج حاصل نشان مي دهند که، مقدار ضريب انقباض جانبي نسبت به زمان در کليه نمونه ها در هر دو راستاي رج و رديف افزايش مي يابد و مقادير آن براي کليه نمونه ها در راستاي رديف بيشتر از راستاي رج مي باشد.