مقاله بررسي خواص کششي پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص کششي پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص کششي
مقاله پارچه حلقوي پودي اينترلاک
مقاله مدول اوليه
مقاله ضريب پواسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماركوسيان آرتين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي خواص کششي پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاک، مخصوصا مدول اوليه و ضريب پواسن پرداخته شده است. جهت بررسي اين خواص پارچه حلقوي پودي پنبه اي اينترلاک در پنج طول حلقه متفاوت روي ماشين گردباف توليد گرديد. سپس مدول اوليه اين پارچه ها به صورت تئوري محاسبه گرديد. سپس با استفاده از منحني هاي نيروـ ازدياد طول مقادير تجربي مدول اوليه در اين پارچه ها بدست آمده و با مقادير تئوري مقايسه گرديده اند. بر اساس نتايج حاصل از مقايسات انجام گرفته، اختلاف زيادي بين مقادير تئوري پيش بيني شده و مقادير تجربي، مخصوصا در جهت رديف مشاهده شده اند، که ناکارآمدي مدل مکانيکي و روابط ارايه شده براي پارچه هاي حلقوي پودي ساده را براي پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاک نشان مي دهد. بنابراين مدول اوليه به ساختمان بافت وابسته بوده و ارايه يک مدل مکانيکي جديد جهت پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاک ضروري مي باشد. مقادير ضريب پواسن نيز به روش عملي اندازه گيري شد و روند تغييرات ضريب انقباض جانبي پارچه ها (ضريب پواسن) در زمان هاي مختلف مطالعه گرديد و اين نتيجه حاصل شد که، مقدار ضريب انقباض جانبي نسبت به زمان در کليه نمونه ها در هردو راستاي رج و رديف افزايش مي يابد و مقادير آن براي کليه نمونه ها در راستاي رديف بيشتر از راستاي رج مي باشد.