مقاله بررسي خودکارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي خودکارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله ديابت حاملگي
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مسايلي که پديده حاملگي را تحت تاثير قرار داده و مي تواند منجر به پيامدهاي نامطلوب بارداري و زايماني پر خطر شود، ديابت حاملگي است که عوامل روان شناختي، همچون خودکارآمدي، در تبعيت از درمان و کنترل گلوکز خون نقش به سزايي دارد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين ميزان خودکارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري انجام يافته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه همبستگي توصيفي است که در سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ انجام يافته است. جامعه مورد مطالعه زنان مبتلا به ديابت بارداري مراجعه کننده به درمانگاه مامايي و بخش هاي زنان و زايمان مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران، حجم نمونه ۱۰۰ نفر و نمونه گيري به روش مستمر (متوالي) بوده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي (Independent t-test و ANOVA) در نرم افزار SPSS v.14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: ويژگي اکثر زنان مورد مطالعه به شرح زير بود: گروه سني ۳۵-۲۵ سال (با ميانگين حدود ۳۰ سال)، وضعيت اقتصادي متوسط (۶۶%)، تحصيلات زير ديپلم (۴۸%) خانه دار (۹۱%)، شاخص توده بدني چاق يا اضافه وزن (۶۸%)، نولي پار (تعداد زايمان صفر ۳۳%) که ۶۹% آنان به بارداري فعلي تمايل داشتند. ۵۷% زنان داراي خودکارآمدي بالا و بقيه داراي خودکارآمدي پايين بودند. زنان داراي تحصيلات بالاتر(p<0.005)  و شاغل (p=0.016) خودکارآمدي بالاتري نسبت به ساير زنان داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به اين که خودکارآمدي يکي از عوامل پيش نياز در خود مديريتي و خود کنترلي ديابت بارداري تلقي مي شود و درصد قابل ملاحظه اي از افراد تحت مطالعه، داراي خودکارآمدي پايين بوده اند، لذا ضروري است که با انجام مداخلات بهداشتي و راهبردهاي آموزشي-مشاوره اي، خودکارآمدي اين گروه از زنان باردار که مي تواند منجر به بهبود خود مراقبتي و ارتقاي سلامت آنان گردد، افزايش يابد.