مقاله بررسي خون شناسي و آسيب شناسي بافتي در مسموميت تجربي با ديازينون در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي خون شناسي و آسيب شناسي بافتي در مسموميت تجربي با ديازينون در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازينون
مقاله فاکتورهاي خوني
مقاله آسيب شناسي
مقاله کليه
مقاله طحال
مقاله آبشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت دوست بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از ديازينون جهت کنترل آفات نباتي در بسياري از مزارع کشاورزي که در مجاورت منابع آب شيرين واقع شده اند بسيار رايج مي باشد. از اينرو در اين مطالعه به بررسي سميت زير کشنده اين آفت کش ارگانوفسفره‏ به عنوان يک آلاينده بوم سازگان هاي آبي، بر روي تغييرات آسيب شناسي بافت کليه و طحال و تغييرات برخي از فاکتورهاي خوني ماهي کپور معمولي‏، Cyprinus carpio‏، پرداخته شده است. در اين آزمايش ماهي ها به مدت ۱۰‏، ۲۰ و ۳۰ روز در معرض غلظت زير کشنده ۰٫۰۶ و ۰٫۱۲ ميلي گرم در ليتر ديازينون قرار داده شدند. کاهش معني دار تعداد گلبول هاي قرمز، مقدار هموگلوبين و هماتوکريت‏‏‏، گلبول هاي سفيد، لنفوسيت، مونوسيت و بازوفيل و افزايش معني دار حجم متوسط گلبولي، غلظت متوسط هموگلوبين، نوتروفيل و ائوزينوفيل در ماهياني که در معرض سميت مزمن ديازينون قرار داشتند در مقايسه با ماهيان گروه شاهد کاملا مشهود بود. تاثيرات آسيب شناسي بافتي ديازينون بر روي بافت هاي کليه، طحال و آبشش ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)‏، نيز با ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. سم ديازينون باعث از بين رفتن و تحليل سلول هاي اپيتليوم مجاري کليوي، نکروز مجاري کليوي، تحليل گلومرول ها و افزايش فضاي کپسول بومن در بافت کليه ماهي ها گرديد. افزايش اندازه و فراواني قابل توجه مراکز ملانوماکروفاژي و تغييرات ريختي سلول هاي اليپسوئيدي در بافت طحال از مهمترين تغييرات مشاهده شده در اين بافت است. هيپرپلازي لاملاها، بهم چسبيدگي لاملاها و افزايش ترشحات موکوسي از جمله تغييراتي است که در ساختار آبشش ماهي هاي تحت تيمار سم ديازينون ديده شد.