مقاله بررسي خوگيري سيانوباکتري Haplosiphon sp. FS 44 به شرايط توام دي اکسيد کربن و pH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خوگيري سيانوباکتري Haplosiphon sp. FS 44 به شرايط توام دي اکسيد کربن و pH
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوگيري
مقاله سيانوباکتري
مقاله شاليزار
مقاله گلستان
مقاله هاپالوسيفون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي كتولي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، هدف بررسي خوگيري سيانوباکتري Haplosiphon sp. FS 44 به شرايط توام دي اکسيد کربن و اسيديته و قلياييت بوده است. اين گونه در شاليزارها و زمين هاي کشاورزي استان گلستان وجود دارد، ولي از نظر اکوفيزيولوژيک ناشناخته مي باشد. نمونه خالص در محيط كشت مايع BG -110 وارد شد. تيمارهاي دي اکسيد کربن شامل عدم تلقيح و تلقيح دي اکسيد کربن (در حد هوادهي) بود. در هر تيمار دي اكسيدكربن، سه تيمار اسيدي (pH 5)، خنثي (pH 7) و قليايي (pH 9)، اعمال گرديد. بقاء، رشد، نرخ رشد ويژه، محتواي کلروفيل، فيکوسيانين، آلوفيکوسيانين، فيکواريترين، به همراه برون ريزش آمونيوم، فراواني و بيومتري هتروسيست در هر کدام از تيمارهاي ترکيبي اعمال شده بررسي گرديدند. نتايج نشان داد که سويه مذکور همانند ديگر سويه هاي استيگونماتالز و نوستوکالز بررسي شده، در شرايط اسيدي رشد نمي کند. نرخ رشد در شرايط خنثي و قليايي در شرايط محدوديت دي اکسيد کربن داراي اختلاف معني دار نيست، ولي بکارگيري دي اکسيد کربن سبب افزايش معني دار نرخ رشد ويژه مي گردد. سيستم فيکوبيلي زومي اين گونه فاقد فيکواريترين است و در شرايط قليايي ساختار خود را چه در بخش مرکزي و چه ميله اي کامل مي کند. در شرايط قليايي فراواني هتروسيست ها و ابعاد آن ها به بيشترين مقدار مي رسند و با فعاليت نيتروژنازي همبستگي مثبت دارند. هتروسيست ها در روز چهارم آرايش استوانه اي و در روز پنجم پس از تلقيح آرايش تحت استوانه اي دارند. روي هم رفته، نتايج بدست آمده، اين سويه را در کنار سيانوباکتري هاي ديگر از نظر بکارگيري به عنوان کود زيستي مستعد نشان مي دهد.