مقاله بررسي دامنه اكولوژيك و اثرگذاري آن بر ويژگي هاي رويشي جمعيت هاي درمنه دشتي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي دامنه اكولوژيك و اثرگذاري آن بر ويژگي هاي رويشي جمعيت هاي درمنه دشتي در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله A. sieberi
مقاله دامنه بوم شناختي
مقاله ويژگي هاي رويشي
مقاله ويژگي هاي بوم شناختي
مقاله نمودار فراواني
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تجزيه واريانس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گسترش شايان توجه A. sieberi Besser در ايران، بررسي هاي بيشماري به صورت محلي در مورد رويشگاه هاي آن صورت گرفته و ويژگي هاي اكولوژيكي مختلفي به عنوان عامل هاي موثر در استقرار اين گونه بيان شده است. در اين پژوهش تلاش شد بررسي جامعي در مورد دامنه اكولوژيكي اين گونه و ارتباط آن با بعضي از ويژگي هاي رويشي گياه صورت گيرد. به اين منظور ويژگي هاي اقليمي، ارتفاعي و خاکي ۳۴ رويشگاه A. sieberi مورد بررسي قرار گرفتند و داده هاي پوشش گياهي اين جمعيت ها اندازه گيري شدند. براي تعيين دامنه اكولوژيكي اين گونه منحني نرمال با هيستوگرام فراواني ويژگي هاي مورد بررسي ترسيم شد. جمعيت ها با بهره گيري از تجزيه خوشه اي به سه گروه تقسيم شدند و عامل هاي مورد بررسي بين گروه ها با بهره گيري از تجزيه واريانس مورد مقايسه قرار گرفتند. دماي ميانگين سالانه، ميانگين کمينه و بيشينه دما، کمينه و بيشينه مطلق دما، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش و ارتفاع گياه اختلاف معني داري در سطح احتمال ۰٫۱ درصد، ارتفاع از سطح دريا و کربن آلي اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱ درصد، و بارندگي سالانه، شمار روزهاي بارندگي، نيتروژن، فسفر و سديم اختلاف معني داري در سطح احتمال ۵ درصد دارند.