مقاله بررسي دانش فني گاوداران پيرامون بهبود كيفيت شير: مطالعه موردي شهرستان گلپايگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي دانش فني گاوداران پيرامون بهبود كيفيت شير: مطالعه موردي شهرستان گلپايگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت شير
مقاله ترويج
مقاله دانش گاوداران
مقاله بار ميکروبي
مقاله ترکيبات شيميايي
مقاله گلپايگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنت سميه
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي دانش فني گاوداران پيرامون بهبود کيفيت شير (بهبود کيفيت شيميايي و کاهش بار ميکروبي) مي باشد. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و به روش توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۶۲۰۰ گاودار سنتي شهرستان گلپايگان مي باشند که در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ مشغول به فعاليت گاوداري بوده اند. روش نمونه گيري به صورت طبقه اي با انتساب متناسب مي باشد که تعداد ۱۳۰ نمونه به صورت تصادفي مشخص شدند. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است. کرونباخ آلفا به دست آمده براي پايايي پرسشنامه ۰٫۷۴ بود. يافته ها نشان دادند که از بين ويژگي هاي فردي، بين متغيرهاي سن، جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه دامپروري با متغير دانش فني گاوداران ارتباط معني داري وجود دارد. همچنين در بين متغيرهاي ترويجي، بين ميزان مطالعه نشريات ترويجي و ميزان شرکت در کلاسهاي آموزشي با دانش فني گاوداران ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.