مقاله بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به آموزش الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به آموزش الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله آموزش الکترونيکي
مقاله دانشجويان
مقاله علوم پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيف نژادرودسري رباب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بي بي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفلاني اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش الکترونيکي به عنوان پيشرفته ترين روش آموزشي در دنياي امروز مطرح است. با توجه به آغاز استفاده از اين روش هاي مدرن آموزشي در دانشگاه هاي جهان و ايران، نيازبه اطلاع از دانش و نگرش دانشجويان به عنوان مهم ترين عناصر سيستم آموزشي، ضروري مي نمايد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به آموزش الکترونيکي طراحي گرديد.
روش ها: پژوهش توصيفي مقطعي حاضر برروي ۳۸۰ نفر از دانشجويان ترم ۲ و بالاتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد درسال ۱۳۸۸ که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، انجام گرفت. دانش و اطلاعات فن آوري دانشجويان با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته معتبر و پايا سنجيده شد. از مقياس نگرش آموزش الکترونيکي ميشرا (Mishra) براي سنجش نگرش استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون هاي من ويتني، کراسکال واليس، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون) و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتايج: ميانگين نمره نگرش ۳۷٫۲۱±۷٫۱۷ و ميانگين نمره دانش ۱۰٫۶۳±۳٫۹۴ بود. بين نگرش با جنس، مقطع و رشته تحصيلي دانشجويان ارتباط آماري معنا داري وجودداشت. همچنين ارتباط معناداري بين دانش و مقطع تحصيلي و مدت استفاده از کامپيوتر و اينترنت وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به سطح دانش پايين و نگرش نسبتا مثبت دانشجويان نسبت به آموزش الکترونيکي، طراحي برنامه هاي آموزشي نظير کارگاه ها به منظور ارتقا آگاهي و توانايي استفاده از آموزش الکترونيکي، به عنوان يک ابزار آموزشي اثربخش، پيشنهاد مي گردد.