مقاله بررسي درصد زنده ماني و فعاليت متابوليکي سلول در رده سلولي NB4 تيمار شده با AZT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي درصد زنده ماني و فعاليت متابوليکي سلول در رده سلولي NB4 تيمار شده با AZT
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي پروميلوسيتيک حاد
مقاله سلول NB4 ،AZT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني ولنداني هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خليل آبادي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بشاش داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لوسمي پروميلوسيتيک حاد(APL)  یکي از لوسمي هاي شايع است که حدود ۱۰-۵% از بيماران مبتلا به لوسمي حاد ميلوبلاستي را در بر مي گيرد. در درمان بيماران از ATRA و اخيرا از آرسنيک استفاده مي شود. آترا باعث مقاومت به درمان و آرسنيک در دوز بالا سمي است. AZT با القا اثرات مختلف باعث مرگ سلولي مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي اثرAZT ، مهار کننده تلومراز، بر رده سلولي NB4 (رده سلوليAPL ) جهت کاستن اثرات سمي دوز بالاي آرسنيک مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه زنده ماني سلولهاي NB4 تيمار شده با دوزهاي مختلف (۲۰۰ mM، ۱۰۰، ۵۰) AZT از طريق روش تريپان بلو و فعاليت متابوليک سلولي به وسيله روش MTT بررسي شدند.
يافته ها: در اين مطالعه سلول هاي تيمار شده با دوزهاي ۲۰۰، ۵۰ ،۱۰۰= µM AZTکاهش درصد زنده ماني قابل توجهي، هم به صورت وابسته به دوز و هم وابسته به زمان، با روش تريپان بلو و کاهش فعاليت سلولي با MTT نشان دادند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه AZT توانايي القا آپوپتوز دارد و همچنين باعث کاهش فعاليت سلولي مي شود به نظر ميرسد داروي مناسبي براي مهار رشد سلول هاي توموري باشد.