مقاله بررسي درصد فراواني تكميل اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحي و دستورات پزشك به تفكيك مستندساز در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در نيمه دوم سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي درصد فراواني تكميل اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحي و دستورات پزشك به تفكيك مستندساز در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در نيمه دوم سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکي
مقاله مستند سازي
مقاله استاندارد
مقاله استانداردهاي مدارک پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان محمودآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي فرد يداله
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندكيا عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مستندسازي مدارك پزشكي اغلب جهت حفظ حقوق قانوني بيماران، تهيه اطلاعات جهت تحقيقات پزشكي، آموزش كادر مراقبت بهداشتي، مطالعات عمومي و بررسي كيفي به كار مي رود. به دليل اينكه مستندسازي پس از ارايه خدمت به بيمار انجام مي شود ممكن است اغلب دقيق و كامل و آن گونه كه مطلوب است صورت نگيرد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي درصد فراواني تكميل فرم هاي شرح حال، گزارش عمل جراحي و دستورات پزشك به تفكيك مستندساز در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در نيمه دوم سال ۱۳۸۶ بوده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي، كاربردي است كه به صورت گذشته نگر انجام شده است. جمعيت مورد مطالعه پرونده هاي بيماراني بود كه در نيمه دوم سال ۱۳۸۶ در بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بستري بوده اند و طي همين مدت ترخيص شده اند. در مجموع ۱۰۶۷ پرونده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها چك ليستي بود كه بر اساس مندرجات اوراق شرح حال، گزارش عمل جراحي و دستورات پزشك تهيه شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (ويرايش دهم) و نرم افزار Microsoft Office Excel 2003 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين درصد فراواني ثبت داده هاي هويتي برگ شرح حال، دستورات پزشك و گزارش عمل جراحي توسط منشيان بخش هاي بيمارستان هاي مورد مطالعه به ترتيب ۵۷، ۵۶ و ۶۴ درصد بود. ميانگين درصد فراواني ثبت داده هاي باليني برگ شرح حال توسط پزشكان ۴۴% بود. ميانگين درصد فراواني ثبت داده هاي مربوط به عمل جراحي توسط جراحان در برگ گزارش عمل جراحي ۷۱% بود. ميانگين ثبت داده ها توسط پرستار اتاق عمل در برگ گزارش عمل جراحي ۴۲% بود. ميانگين درصد فراواني ثبت داده هاي مربوط به دستورات، توسط پزشك در برگ دستورات پزشك ۷۹% بود.
نتيجه گيري: ميزان تكميل اوراق مورد بررسي توسط مستندسازان در بيمارستان هاي مورد بررسي در حد مطلوب نبوده و در برخي موارد بسيار ضعيف و ناقص نيز مي باشد كه اين نواقص بنا به دلايل مختلفي از قبيل بي توجهي و كم اهميت تلقي كردن تكميل مدارك پزشكي توسط مستندسازان، عدم آموزش مناسب در زمينه تكميل اوراق پزشكي، زياد بودن حجم كار مستندسازان و به تبع آن عدم وجود فرصت كافي براي مستندسازي روي مي دهد.