مقاله بررسي درون شيشه اي فرم جنسي قارچ عامل زوال درختان آزاد در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي درون شيشه اي فرم جنسي قارچ عامل زوال درختان آزاد در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري زوال درختان آزاد
مقاله فرم جنسي
مقاله استان گلستان
مقاله Ophiostoma ulmi
مقاله Ophiostoma novo-ulmi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرم جنسي قارچ عامل زوال درختان آزاد از نظر تاکسونوميکي حایز اهميت زيادي است.
هدف: تحقيق حاضر با هدف بررسي مشخصات فرم جنسي جدايه هاي مختلف قارچ عامل زوال درختان آزاد جداسازي شده از منطقه جنگلي توسکستان در استان گلستان انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين راستا، طول گردن و عرض پايه پريتسيوم و نسبت اين دو براي جدايه ها در شرايط درون شيشه محاسبه گرديد. هر کدام از جدايه ها به همراه دو جدايه استاندارد شامل تيپ هاي جنسي A و B روي محيط کشت ۲ MEA درصد حاوي پودر چوب آزاد کشت و در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد نگهداري گرديدند.
نتايج: نتايج نشان داد که اين جدايه ها با داشتن طول گردني بلندتر (۵۴۰- ۳۸۰ ميکرون با ميانگين حدود ۴۵۴ ميکرون) و عرض پايه کوتاهتر (۱۱۰ – ۸۰ ميکرون با ميانگين حدود ۹۷ ميکرومتر) از Ophiostoma ulmi (گونه رايج و بيماري زا روي نارون) قابل تمييز هستند. همچنين متوسط نسبت طول گردن به عرض پايه پريتسيوم براي جدايه ها ۴٫۷ محاسبه شد. امکان استفاده از ابعاد پريتسيوم به عنوان يکي از فاکتورهاي مهم تفکيک و شناسايي قارچ مهاجم زوال درختان آزاد مي تواند قابل ملاحظه و بحث باشد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نخستين گزارش از تشکيل و بررسي درون شيشه اي فرم جنسي قارچO. novo-ulmi جداسازي شده از درختان آزاد در ايران مي باشد.