مقاله بررسي دستيابي دانشجويان پزشکي به اهداف آموزشي کارآموزي هاي باليني در مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) کرمانشاه در نيمسال اول تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۴۴ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي دستيابي دانشجويان پزشکي به اهداف آموزشي کارآموزي هاي باليني در مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) کرمانشاه در نيمسال اول تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستيابي
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله کارآموزي باليني
مقاله اهداف آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزاكلهري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزازيان نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري پور ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردهكردي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يکي از مهم ترين اجزا تکنولوژي آموزشي، طراحي اهداف آموزشي توسط مدرسين است. ضروري است مدرسين علوم پزشکي با روش هاي مختلف ارزشيابي، دستيابي به اهداف آموزشي را ارزيابي نمايند. يکي از روش هاي ارزشيابي، استفاده از نظرات دانشجويان است. اين مطالعه با هدف بررسي نظرات دانشجويان پزشکي از دستيابي به اهداف آموزشي کارآموزي هاي باليني در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، ۱۳۵ دانشجو در مقاطع کارآموزي و کارورزي پزشکي با روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي بود که روايي صوري و محتوي آن با استفاده از نظرات پانزده نفر از اعضاي هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه و پايايي آن با انجام يک مطالعه مقدماتي و استفاده از فرمول اسپيرمن- براون (r=0.86) محاسبه گرديد. داده ها با نرم افزار آماري۱۳ SPSS- تجزيه و تحليل آماري گرديد.
يافته ها: ۱/۱۱درصد شرکت کنندگان در حد ضعيف، ۲/۸۵ درصد در حد متوسط و ۷/۳ درصد در حد مطلوب به اهداف آموزشي، دستيابي پيدا کرده بودند. تفاوت آماري معناداري بين ميزان دستيابي به اهداف آموزشي با جنس و سال تحصيلي و مقطع تحصيل نبود. اما تفاوت هاي آماري معناداري بين ميزان دستيابي به اهداف آموزشي با ارايه اهداف در ابتداي دوره کارآموزي، معرفي روش هاي ارزشيابي و ارايه برنامه آموزش در بخش اورژانس وجود داشت.
نتيجه گيري: امکان افزايش دستيابي دانشجويان پزشکي به اهداف آموزشي کارآموزي هاي باليني، با استفاده از برگزاري جلسه توجيهي ابتداي دوره، ارايه اهداف آموزشي و روش ارزشيابي و استفاده از برنامه هاي آموزشي در بخش اورژانس وجود دارد.