مقاله بررسي دقت توموگرام دستگاه Carnex Tome ديجيتال در برآورد عرض باکولينگوالي کرست آلوئول پيش از جايگذاري ايمپلنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت توموگرام دستگاه Carnex Tome ديجيتال در برآورد عرض باکولينگوالي کرست آلوئول پيش از جايگذاري ايمپلنت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافي
مقاله ايمپلنت دنداني
مقاله استخوان فک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي‌ زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: يمني امين
جناب آقای / سرکار خانم: آل علي نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به ارايه روشهاي متعدد ارزيابي راديوگرافيک پيش از جراحي ايمپلنت و نظر به اهميت ارزيابي دقيق محل، پيش از جايگذاري ايمپلنت اين تحقيق با هدف تعيين دقت توموگرام ديجيتال دستگاه Carnex TomeÒ در برآورد عرض کرست استخوان، پيش از جايگذاري ايمپلنت انجام گرديد .
مواد و روش ها: اين تحقيق بصورت توصيي بروي ۲۸ محل ايمپلنت انجام گرديد. پس از قالبگيري و ساخت تمپليت، محل ايمپلنت آينده توسط انديکاتور مشخص گرديد. اندازه عرض استخوان بر روي توموگرام دستگاه Carnex TomeÒ در محل انديکاتور در ۲ ميليمتري زير کرست بدست آمد .سپس در حين جراحي ايمپلنت، محل فوق الذکر توسط Bone gauge اندازه گيري شد .داده ها توسط آناليز T-Test مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: فواصل عرض باکولينگوالي روش استاندارد (در جراحي) برابر ۰٫۲۲±۳٫۴۴ بر حسب ميليمتر و در توموگرافي برابر ۰٫۲۴±۳٫۴۵ بر حسب ميليمتر بود. بنابراين ميانگين تفاوت توموگرافي با روش استاندارد۰٫۱۹ mm  مي باشد، تفاوت اين دو روش به لحاظ آماري قابل ملاحظه نيست(p<0.4) .
نتيجه گيري: به نظر مي رسد توموگرامCarnex TomeÒ  دقيق به شمار مي آيد و تفاوت قابل ملاحظه اي بين اندازه گيري هاي حاصله از توموگرافي و مشاهده مستقيم از طريق جراحي يافت نشد.