مقاله بررسي دقت حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزش كار سالم در زمان هاي مختلف يك سيكل قاعدگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزش كار سالم در زمان هاي مختلف يك سيكل قاعدگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس وضعيت مفصل زانو
مقاله سيكل قاعدگي
مقاله هورمون هاي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي رز
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گرانمايه مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پارگي ليگامان متقاطع قدامي (Anterior cruciate ligament,ACL) از شايع ترين آسيب هاي اندام تحتاني در زنان ورزش كار است. در مطالعات گذشته، رابطه بين آسيب ديدگي ACL با سطح هورمون هاي جنسي زنان، هم چنين ارتباط آسيب ديدگي ACL با سيستم كنترل عصبي – عضلاني به اثبات رسيده است، ولي ارتباط بين كنترل عصبي – عضلاني با سطح هورمون هاي جنسي زنان كم تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر، شناسايي اين ارتباط از طريق بررسي حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزش كار سالم در سطوح مختلف هورمون هاي جنسي (استروژن و پروژسترون) مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۱۶ زن ورزش كار سالم به صورت داوطلبانه شركت كردند. حس وضعيت مفصل زانوي اين افراد در سه نوبت سيكل قاعدگي، در حالت ايستاده و با روش بازسازي زاويه (زاويه هدف ۳۰O) بررسي شد. در هر سه نوبت به منظور تعيين سطح هورمون استروژن و پروژسترون خون گيري به عمل آمد. زواياي مفصل زانو با استفاده از سيستمي متشكل از ماركرگذاري پوستي، عكس برداري ديجيتال و نرم افزار AutoCAD ارزيابي شدند و خطاي مطلق به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين خطاي مطلق بازسازي زاويه هدف در سه نوبت سيكل قاعدگي، اختلاف معني داري داشت (P=0.025) و اين اختلاف بين نوبت اول و سوم معني دار بود  (P=0.003).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصله، دقت حس وضعيت مفصل زانوي زنان ورزش كار سالم در سطوح مختلف هورمون هاي جنسي، اختلاف معني دار داشت و كم ترين آن مربوط به زمان منس (زماني كه هورمون هاي جنسي در حداقل غلظت هستند) بود.