مقاله بررسي دقت سه روش تخمين تاريخ زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت سه روش تخمين تاريخ زايمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن بارداري
مقاله اولتراسوند
مقاله ليبر
مقاله قانون نيگل
مقاله تخمين تاريخ زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي فروغ السادات
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تخمين تاريخ زايمان بر اساس تاريخ آخرين قاعدگي و سونوگرافي يکي از اقدامات رايج در مراقبت هاي دوران بارداري است. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه دقت قانون نيگل، قانون نيگل بازنگري شده و سونوگرافي در پيشگويي زمان زايمان بود.
روش کار: اين مطالعه يک توصيفي – مقطعي است که روي ۵۴۰ زن باردار که از تاريخ ۱/۷/۸۷ تا تاريخ ۱/۱۰/۸۷ با علايم شروع زايمان به بيمارستان مبيني سبزوار مراجعه نمودند انجام شد. با استفاده از سه روش تاريخ زايمان تعيين شد و تفاوت آن با تاريخ واقعي محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۵) و با شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که به ترتيب ۶٫۳، ۶٫۳ و ۶٫۷ درصد زنان در تاريخ تعيين شده توسط قانون نيگل، قانون نيگل بازنگري شده و سونوگرافي زايمان کردند و به ترتيب ۵۱٫۹، ۶۷٫۲ و ۶۰٫۷ درصد زنان تا تاريخ تعيين شده توسط سه روش زايمان کردند. اختلاف تاريخ واقعي زايمان با تاريخ تعيين شده توسط قانون نيگل و سونوگرافي با وزن نوزاد و ارتفاع رحم همبستگي معني دار نشان داد (P<0.001). ميزان زايمان هاي پس از موعد بر اساس تخمين سونوگرافي ۰٫۴ درصد و بر اساس قانون نيگل ۱٫۹ درصد و بر اساس نيگل بازنگري شده ۰٫۶ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: قانون نيگل دقت بيشتري در پيشگويي زمان زايمان در مقايسه با ساير مطالعات دارد. استفاده از سونوگرافي پيشگويي زمان شروع زايمان را طولاني مي کند. استفاده از نيگل بازنگري شده نتايج را بهبود مي بخشد.