مقاله بررسي دقت و واسنجي روش هاي رگرسيوني چاو و استوکاستيک (بررسي موردي: منطقه البرز مرکزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۰۳ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت و واسنجي روش هاي رگرسيوني چاو و استوکاستيک (بررسي موردي: منطقه البرز مرکزي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره بازگشت
مقاله دبي بيشينه لحظه اي
مقاله دوره آماري
مقاله چاو
مقاله استوکاستيک
مقاله البرز مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني دبي هاي بيشينه آبراهه ها و رودخانه ها براي برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي اهميت ويژه اي دارند و از روش هاي مختلفي براي برآورد دبي هاي بيشينه بهره گيري مي شود. توزيع هاي آماري به عنوان روش هاي معتبر در برآورد رويدادهاي هيدرولوژيکي اهميت زيادي دارند. دو تا از روش هاي شناخته شده برآورد دبي بيشينه سالانه روش هاي رگوسيوني چاو و استوکاستيک مي باشند. اين روش ها جزء توزيع هاي آماري ساده بوده و تاکنون در کشور ما مورد بهره گيري قرار نگرفته اند. در اين پژوهش با توجه به برآورد اين روش ها و مقايسه آن با برآورد توزيع هاي آماري مناسب برازش يافته در ايستگاه هاي مختلف براي هرکدام از اين روش ها در دوره هاي آماري ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ ساله و دوره بازگشت هاي مختلف ميزان دقت اين روش ها محاسبه و براي آنها ضرايب تصحيح بدست آمدند. براي بررسي دقت روش ها نتايج آنها با نتايج توزيع هاي آماري برازش يافته در محيط نرم افزار SPSS و با آزمون تجزيه واريانس در سطح ۵ درصد مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين براي واسنجي روش ها و تعيين ضريب هاي مناسب آنها از برنامه Solver بهره گيري شد. براي انجام کار در محيط اين برنامه لازم است که سلولي را که داراي ارزش بيشتري ميباشد به عنوان سلول هدف در نظر گرفته و ضريب هاي معادله ها را در سلول هاي قابل تغيير قرار داد. در اين پژوهش شاخص آماري ميانگين قدر مطلق خطا (MAE) به عنوان سلول هدف تعيين و ضريب هاي تصحيح روش ها در براي کاهش ميزان آن بدست آمدند. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد که در سطح ۵ درصد تفاوت معني داري بين برآورد روش هاي رگرسيوني چاو و استوکاستيک با بهترين توزيع هاي آماري برازش يافته با داده ها وجود ندارد همچنين ضريب هاي تصحيح بدست آمده براي روش هاي مورد بررسي در دوره بازگشت هاي کمتر از ۱۰۰ سال تاثير بيشتري در کاهش خطاي آنها دارند. و در مواردي به علت روند نامنظم روش ها در پيش بيني دبي بيشينه سالانه نسبت به برآورد توزيع هاي آماري، ضريب هاي بدست آمده تاثير زيادي در کاهش خظاي روش ها نداشته اند.