مقاله بررسي دلايل اختلاف بين درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتهاي بازرگاني و درآمد مشمول ماليات تشخيصي توسط واحدهاي مالياتي (مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي غرب تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي دلايل اختلاف بين درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتهاي بازرگاني و درآمد مشمول ماليات تشخيصي توسط واحدهاي مالياتي (مطالعه موردي اداره كل امور مالياتي غرب تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات
مقاله شركت بازرگاني
مقاله درآمد مشمول ماليات
مقاله واحدمالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزماني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي جامخانه ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر سعي شده است دلايل و عوامل ايجاد اختلاف بين درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتهاي بازرگاني و درآمد مشمول ماليات تشخيصي توسط واحدهاي مالياتي، مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين تحقيق سعي شده است تا جهت بررسي دلايل اختلاف مذكور از اطلاعات پرونده هاي مالياتي مربوط به سالهاي ۸۴ و ۸۵ شركتهاي بازرگاني فعال در اداره كل امور مالياتي غرب (كه از طريق دفاتر مورد رسيدگي قرار گرفته اند) و از روشها و نرم افزارهاي آماري مربوطه استفاده شود. نتايج تحقيق نشان دهنده وجود اختلاف معنادار بين درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتهاي بازرگاني و درآمد مشمول ماليات تشخيصي توسط واحدهاي مالياتي مي باشد؛ بعلاوه عوامل ايجاد كننده اين اختلاف نيز هر كدام به تنهايي در سطح اطمينان مورد نظر معنادار مي باشند. در آخر جهت نشان دادن درجه اهميت هركدام از اين عوامل، علاوه بر محاسبه سهم هر متغير در اختلاف مذكور، از آزمون فريد من استفاده شده است.