مقاله بررسي دلايل عدم بکارگيري آناليز ارزش و تفکرناب (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي دلايل عدم بکارگيري آناليز ارزش و تفکرناب (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز ارزش
مقاله تفکرناب
مقاله تحليل ABC
مقاله عوامل درون سازماني
مقاله عوامل برون سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورشاطري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به دنبال بررسي دلايل عدم بكارگيري آناليز ارزش و تفكر ناب در شركتهاي سازنده قطعات خودرو در صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي وتعيين سهم عوامل درون سازماني و برون سازماني اين دلايل مي باشد. جامعه آماري مقاله حاضر را، کارشناسان شرکتهاي سازنده قطعات خودرو مشتمل بر ۱۲۰ شرکت درصنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي تشکيل مي دهند که با تئوريهاي مديريت آشنايي مقدماتي دارند. با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه، ۴۵ شرکت، بعنوان نمونه آماري مشخص، و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. از هر يک از شرکتهاي انتخاب شده نيز يک نفر کارشناس به تصادف انتخاب شده اند. پس از مشخص نمودن حجم نمونه، با استفاده از پرسشنامه هاي تدوين شده، اطلاعات لازم جمع آوري و تلخيص شده است. سپس به کمک آزمون علامت يک نمونه اي، ميزان اعمال تئوريهاي فوق الذکر توسط هر يک از اعضا بررسي شده است. به کمک آزمون انجام گرفته هر يک از شرکت هاي تشکيل دهنده جامعه آماري که تئوريهاي فوق الذکر در آنها اعمال شده است حذف گرديده اند. سپس پرسشنامه اي در بين اعضاي باقيمانده توزيع، و اطلاعات لازم جمع آوري شده است. اطلاعات جمع آوري شده تلخيص و طبقه بندي گرديده و به کمک آناليز ABC، عوامل تاثيرگذار شناسايي شده است. در نهايت به کمک نسبت ها و تئوري تخمين سهم هر يک از عوامل درون و برون سازماني محاسبه شده است.