مقاله بررسي دوام بتن مسلح در محيط دريايي خورنده شديد بر حسب موقعيت قرارگيري بتن نسبت به تراز آب دريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي دوام بتن مسلح در محيط دريايي خورنده شديد بر حسب موقعيت قرارگيري بتن نسبت به تراز آب دريا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتن
مقاله سازه هاي ساحلي
مقاله شدت خوردگي آرماتور
مقاله نفوذ يون کلريد
مقاله پتانسيل خوردگي
مقاله ناحيه پاششي
مقاله ناحيه اتمسفري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي امين
جناب آقای / سرکار خانم: افشين حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم زاده حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي وحيد داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان آسيب پذيري يک سازه بتني كنار ساحل وابستگي شديدي به محل قرارگيري بتن نسبت به تراز آب دريا دارد. در اين پژوهش، به منظور شبيه سازي فيزيكي محيط دريا و فراهم کردن شرايط نگهداري نمونه ها در شرايطي مشابه شرايط دريا، کانالي سرپوشيده در ابعاد آزمايشگاهي به همراه دستگاه موج ساز با قابليت ايجاد امواج منظم با ارتفاع و پريود موج مختلف در آزمايشگاه هيدروليک دانشگاه طراحي و ساخته شد. همچنين از آب درياچه اروميه و نگاه داشتن دماي ثابت محيط بسته كانال در محدوده ۳۵-۳۰ درجه سانتيگراد براي فراهم نمودن محيط دريايي خورنده شديد استفاده گرديد. نمونه هاي بتن مسلح و غير مسلح با نسبت هاي آب به سيمان عيار هاي سيمان متفاوت و با استفاده از ميكروسيليس به عنوان ماده افزودني ساخته شدند و در موقعيت هاي محيطي متفاوت مغروق، جزر و مدي، پاششي، اتمسفري، محيط آزاد آزمايشگاه و حوضچه عمل آوري آب شيرين نگهداري شدند. آزمايش هايي نظير مقاومت فشاري بتن، ميزان نفوذ يون کلريد، مقاومت الکتريکي (با استفاده از مدار الكتريكي پل وتستون)، پتانسيل خوردگي (با استفاده از دستگاهHalf Cell ) و شدت خوردگي آرماتور (با استفاده از دستگاه پتانسيواستات) در سنين مختلف بر روي نمونه ها انجام گرفت. عملکرد نمونه هاي قرار گرفته شده در نواحي مختلف نشانگر اين مطلب است كه، ميزان شدت و سرعت خوردگي آرماتور در ناحيه پاششي بيشتر از نواحي ديگر مي باشد. در ناحيه مغروق اگرچه قدرمطلق پتانسيل خوردگي آرماتورها بسيار بالا است اما به علت عدم وجود اكسيژن كافي در اين محيط شدت خوردگي آرماتورهاي مدفون در بتن ناچيز بوده و از نظر احتمال خوردگي در حد پايين مي باشند.