مقاله بررسي دوام چوب ممرز در حالت طبيعي و تيمار شده با نمک CCA (تاناليت C) در برابر قارچ رنگين کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۲۶۰ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي دوام چوب ممرز در حالت طبيعي و تيمار شده با نمک CCA (تاناليت C) در برابر قارچ رنگين کمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ممرز
مقاله تاناليت c بازيديوميست
مقاله قارچ رنگين كمان
مقاله مالت اكستراكت آگار
مقاله كوله
مقاله انكوباتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشن دهقان افشين
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي اسلام حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بازيار بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر قارچ رنگين کمان بر روي مقاومت چوب ممرزCarpinus betulus) ) در حالت طبيعي و حفاظت شده با نمک محلول در آب CCA (تاناليت c)، با غلظت هاي ۱٫۵ و ۳٫۵ درصد با استفاده از ظروف کوله (kolle Flasks) و طبق آزمون استاندارد بازيديوميست EN 113، Din و استاندارد  ASTMمورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. براي انجام اين بررسي از طرح فاکتوريل با بلوک هاي کاملا تصادفي استفاده شد. نمونه هاي به دست آمده از سه اصله درخت ممرز درجنگل موزه کام ساري استحصال گرديد و ۲۷۰ نمونه کاملا سالم از ميان حدود ۲۰۰۰ نمونه استحصال شده انتخاب شد و نتايج عددي استخراج شده مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش خلا فشار انجام گرفت. نمونه هاي تيمار شده و شاهد بر روي ريسه هاي قارچ رنگين کمان در ظروف کوله بر روي محيط کشت مالت اکستراکت آگار قرار داده شدند و ريسه هاي قارچ در شرايط حرارتي ۲۲ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۷۵ درصد در داخل انکوباتور(Incubator)  به مدت ۸ هفته روي نمونه هاي چوب به رشد خود ادامه دادند. سپس کاهش جرم، مقاومت فشار موازي الياف و مقاومت به سختي نمونه ها اندازه گيري شد. کاهش جرم نمونه هاي اشباع شده با تاناليت c در مقايسه با نمونه هاي شاهد، در سطح ۵ درصد معني دار است، به طوري که چوب ممرز، مطابق طبقه بندي(Findlay)  از حالت کم دوام به حالت بادوام تبديل شد. در مقاومت فشارموازي الياف، نمونه هاي اشباع شده و شاهد بدون تاثير قارچ، تفاوت معني دار نداشتند، اما مقاومت فشارموازي الياف نمونه هاي اشباع شده و شاهد با تاثير قارچ، تفاوت معني دار داشتند. درمقاومت به سختي نيز نمونه هاي اشباع شده و شاهد بدون تاثير قارچ، تفاوت معني دار نداشتند ولي مقاومت به سختي نمونه هاي اشباع شده و شاهد با تاثير قارچ داراي تفاوت معني دار بودند. بنابراين ماده حفاظتي به تنهايي اثري در افزايش يا کاهش اين دو مقاومت نداشت، اما بدون در نظر گرفتن اثرات تخريبي قارچ، اين ماده حفاظتي در سطح معني دار باعث افزايش مقاومت به فشارموازي الياف و مقاومت به سختي نمونه ها شد.