مقاله بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه آبخيز دشت بوئين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب حوضه آبخيز دشت بوئين
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره هاي ترسالي و خشکسالي
مقاله افت سطح ايستابي
مقاله دشت بوئين
مقاله آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نعيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع آب موجود در محدوده حوضه هاي آبخيز ارتباط نزديك با بارش و رواناب حاصل از آن دارد و نزولات جوي وارده بر آبخيز از طريق نفوذ در خاک، جريان سطحي و زيرسطحي به نو به خود تامين کننده آب مصرفي گياهان، آب شرب، صنعت و کشاورزي است. بر اين اساس مطالعات مربوط به ريزشهاي جوي و سفره هاي آب زيرزميني حوضه بوئين با مساحتي برابر ۲۹۰٫۹۵ کيلومترمربع مدنظر قرار گرفت. اين حوضه از جمله مناطقي است که از نظر ميزان ريزشهاي جوي و منابع آب هاي سطحي و زيرزميني وضعيت نسبتا مناسبي را در استان اصفهان دارد. اما در بعضي از سالهاي اخير به واسطه کمبود ريزشهاي جوي سالانه و نيز استفاده بيش از حد از منابع آب، با کمبود آب بخصوص در مصارف کشاورزي مواجه گرديده است. از اين جهت بررسي تغييرات بارش، پيش بيني دوره هاي ترسالي و خشکسالي و اثرات آن بر تغييرات منابع آب (سطحي و زيرزميني) ضروري به نظر مي رسد.
در اين مطالعه با بررسي تغييرات روند بارندگي، تعيين دبي سيلاب به روش هاي مانينگ، فولر، SCS و ترسيم هيدروگراف سيلاب در دوره هاي بازگشت مختلف، وضعيت سيلاب در حوضه مشخص گرديد و با بررسي تغييرات سطح آبهاي زيرزميني، تاثير گذاري تغييرات بارندگي بر تغييرات منابع آب زيرزميني منطقه با ايجاد ضريب همبستگي در تاخيرهاي زماني ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماهه براي سال هاي اخير (۱۳۸۲-۱۳۷۹) طي ۳۶ ماه تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد كه بين وقوع ريزش هاي جوي و تغييرات سطح آب هاي زيرزميني منطقه ارتباط معني داري وجود دارد و اين موضوع در مورد اكثر ايستگاه هاي مورد مطالعه بدين صورت است كه اثر ريزش هاي جوي بر سطح آب سفره هاي زيرزميني با تاخير ۳ ماهه صورت مي گيرد. ضمن اين كه روند كلي تغييرات سطح آب هاي زيرزميني منطقه حالت نزولي دارد.