مقاله بررسي دوز نسبي ارگان هاي حساس در درمان راديوتراپي پروستات با استفاده از دوزيمتر ژل MAGIC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي دوز نسبي ارگان هاي حساس در درمان راديوتراپي پروستات با استفاده از دوزيمتر ژل MAGIC
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوزيمتري
مقاله ژل MAGIC
مقاله راديوتراپي پروستات
مقاله دوز ارگان هاي حساس لگن
مقاله تصويربرداري تشديد مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ندايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جابري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مهبد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:استفاده از ميدان هاي چندگانه و وجود ناهمگني ها، توزيع دوزهاي پيچيده اي را به وجود مي آورد، که نيازمند دوزيمتري سه بعدي (۳D) مي باشد. در اين تحقيق، توانايي دوزيمتر ژل MAGIC، به عنوان يک روش دوزيمتري سه بعدي، براي يافتن دوز رسيده به مثانه و رکتوم در پرتو درماني پروستات بررسي شده است.
مواد و روش ها: يک فانتوم ناهمگن لايه اي که شامل استخوان ها بود، ساخته شد و يک مکعب دوتايي که معرف مثانه و پروستات و يک استوانه نيز که بيانگر رکتوم بود ساخته شدند. اين ظرف ها با ژل MAGIC پر شده و داخل فانتوم قرار داده شدند. فانتوم به وسيله ي روش درماني چهار ميدان[۲] پرتودهي شد. تصاوير آهنگ آسايش عرضي تشديد مغناطيسي به دست آورده شد و با استفاده از منحني کاليبراسيون به نقشه هاي توزيع دوز تبديل شد که اين منحني کاليبراسيون با استفاده از برازش يک خط به نمودار ۲R بر حسب دوز هاي معلوم به دست آمد. نقشه هاي دوز با توزيع دوز هاي سيستم طراحي درمان سه بعدي مقايسه شدند. آناليز داده ها و تحليل تصاوير در نرم افزار MATLAB 7 انجام گرفت. تعيين صحت و اعتبار ژل دوزيمتر با استفاده از داده هاي اتاقک يونش انجام شد.
نتايج: در مقايسه پروفايل هاي به دست آمده از اتاقک يونش و ژل دوزيمتر، متوسط «فاصله تا تطابق» در تمامي پروفايل ۲٫۹۸ يليمتر و متوسط اختلاف دوز ۶٫۲ درصد به دست آمد. متوسط اختلاف نسبي منحني هاي توزيع دوز حجمي در داده هاي ژل دوزيمتري و سيستم طراحي درمان، براي پروستات %۳٫۰۴، براي مثانه %۱۰٫۴ و براي رکتوم %۱۱٫۷ به دست آمد.
بحث و نتيجه گيري: ژل دوزيمتري با اينکه در نواحي با گراديان دوز بالا پاسخي با دقت پايين مي دهد ولي به طور کلي روش مناسبي براي دوزيمتري سه بعدي مي باشد و مي توان از آن به عنوان تنها دوزيمتر حجمي سه بعدي براي ارزيابي صحت توزيع دوز هاي پيچيده در درمان سه بعدي کانفورمال، به خصوص هنگامي که ناهمگني وجود داشته باشد، استفاده کرد.