مقاله بررسي دو حذف ژني موسوم به لپور و هندي-آسيايي در كلاستر ژن بتا گلوبين به صورت PCR دو گانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي دو حذف ژني موسوم به لپور و هندي-آسيايي در كلاستر ژن بتا گلوبين به صورت PCR دو گانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا تالاسمي
مقاله بتا گلوبين ها
مقاله حذف ژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نژاد فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي پانتي
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: فيض پور مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ديلم صالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بتا تالاسمي يكي از شايع  ترين بيماري  هاي تک ژني در دنياست. اکثر موتاسيون هاي عامل بتا تالاسمي، از نوع نقطه  اي هستند ولي در بعضي از موارد، موتاسيون ها سبب حذف بزرگ در كلاستر ژن بتا گلوبين مي شوند. هدف از اين مطالعه، تشخيص و بررسي دو حذف ژني معروف به هندي ـ آسيايي و لپور به شيوه دوپلكس مي باشد كه سبب پاسخگويي سريع تر به مراجعين و بيماران مي  شود.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. تحقيق بر روي ۳ نمونه حذف هندي ـ آسيايي و ۱۰ نمونه لپور انجام شد. در اين تحقيق، بعد از اطمينان از وجود حذف لپور و هندي ـ آسيايي در نمونه  هاي مورد مطالعه، سعي در تنظيم كردن Gap-PCR مربوط به شناسايي اين دو حذف به صورت دوگانه (duplex) شد. PCR با استفاده از ۸ عدد آغاز گر در دماي آنيلينگ ۶۸ درجه سانتي  گراد با غلظت مورد نظر تنظيم شد و با شرايط ايجاد شده، به خوبي اين دو حذف در يک واکنش قابل تشخيص بود.
يافته ها: با توجه به بررسي  هاي انجام شده با روش Gap PCR، نتايج ژل ها به صورت مولتي  پلكس نشان داد كه اين دو حذف و باند هاي اختصاصي مربوط به هر حذف، در يك PCR مولتي  پلكس قابل رديابي است.
نتيجه گيري: با توجه به اهميـت بررسي به روش مولتي پلكس، بررسي حذف  هاي ژني زنجيره بتا براي دو حذف لپور و هندي ـ آسيايي به صورت هم  زمان، سريع، مطمئن و به راحتي قابل انجام است. اين روش با توجه به صرفه  جويي در وقت و مواد مصرفي به صرفه تر مي باشد.