مقاله بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر ويژگيهاي ماهيت علم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر ويژگيهاي ماهيت علم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهيت علم
مقاله برنامه درسي
مقاله آموزش علوم
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شريف مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ركني زاده رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مقاله حاضر بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي در خصوص برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر ويژگيهاي ماهيت علم در دانشگاه است. بدين منظور، از جامعه آماري که شامل اعضاي هيات علمي رشته هاي فيزيک، شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي و گرايشهاي مرتبط در دو دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان بود، ۷۵ نفر به عنوان نمونه آماري در اين پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته سنجش ديدگاه اعضاي هيات علمي بود. جنبه هاي اصلي مورد سنجش ماهيت علم در اين ابزار عبارت بودند از: موقتي بودن علم، مبناي تجربي علم، خلاقيت در علم، نقش ذهنيت در علم، تاثير مسايل اجتماعي و فرهنگي بر علم، نقش مشاهده و استنتاج و نظريه و قانون علمي. اين مولفه ها در چهار عنصر اساسي برنامه درسي؛ يعني هدفها، محتوا، اجرا و ارزشيابي و در دو وضعيت موجود و مطلوب بررسي شدند. ضريب آلفاي کرونباخ براي اين مقياس سنجش برابر ۰٫۸۴ محاسبه شد. داده هاي پژوهش با روشهاي آماري تحليل شدند. نتايج نشان داد که از نظر اعضاي هيات علمي در وضعيت موجود برنامه هاي درسي در هيچ يک از عناصر برنامه درسي؛ يعني هدفها، محتوا، اجرا و ارزشيابي مبتني بر مولفه هاي ماهيت علم نيستند. با اين حال، از نظر آنها هدفهاي برنامه درسي از نظر برخورداري از مولفه هاي ماهيت علم به وضعيت مطلوب نزديک ترند. در اين بين ارزشيابي برنامه درسي از نظر رعايت مولفه هاي ماهيت علم، بيشترين اختلاف را با وضعيت مطلوب دارد. از نظر اعضاي هيات علمي در برنامه هاي درسي در وضعيت مطلوب، براي همسويي با مولفه هاي هفت گانه ماهيت علم، بايد بيشترين توجه به دو عنصر اجرا و ارزشيابي برنامه درسي معطوف شود.