مقاله بررسي ديدگاه هاي دبيران شهر تهران در مورد كار برد كامپيوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب كامپيوتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه هاي دبيران شهر تهران در مورد كار برد كامپيوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب كامپيوتر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاربرد كامپيوتر
مقاله اضطراب كامپيوتر
مقاله آموزش
مقاله كامپيوتر در آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سليقه فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي سرابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسيان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي ديدگاه هاي دبيران دوره متوسطه نظري شهر تهران در مورد كاربرد كامپيوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب كامپيوتر انجام شد. جامعه آماري شامل كليه دبيران دوره متوسطه شهر تهران است كه تعداد آن ها ۱۴۳۵۶ نفر مي باشد و از ميان آن ها ۵۴۸ نفر شامل ۲۸۲ مرد و ۲۶۶ زن به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. داده هاي جمع آوري شده از اجراي آزمون اضطراب كامپيوتر، و پرسشنامه محقق ساخته تجربه كار با كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در آموزش با استفاده از روش آماري همبستگي پيرسون و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كهدر كاربرد كامپيوتر براي آموزش بر اساس ميزان تحصيلات، جنسيت و سابقه تدريس در بين دبيران متوسطه شهر تهران تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين بين ميزان اضطراب كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در آموزش (مهارت هاي پيش از آموزش، مهارت هاي ضمن آموزش، مهارت هاي بعد از آموزش) در بين دبيران رابطه معني دار و معكوس وجود دارد. اما بين ميزان اضطراب كامپيوتر و جنسيت تفاوت معني داري مشاهده نشد.
بر اساس يافته هاي پژوهش پيشنهاد شد كه دبيران با دوره هاي آموزشي كامپيوتر و زبان انگليسي تخصصي كامپيوتر آشنا شوند تا از طريق افزايش تجربة كار با كامپيوتر، شاهد كاهش اضطراب كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در مهارت هاي آموزشي پيش از آموزش، ضمن آموزش و بعد از آموزش باشيم.