مقاله بررسي ديدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دعا
مقاله دعا درماني
مقاله سلامتي
مقاله پزشکان
مقاله اخلاق پزشکي
مقاله طب اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگير اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: كاربخش داوري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حريرچي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: دعا به عنوان يکي از رويکرد هاي مکمل در ارتقاي سلامت در سطح جهان مطرح است. مطالعه حاضر با توجه به جايگاه ويژه دعا در طب سنتي و اسلامي، به هدف تعيين ديدگاه و عملکرد پزشکان در خصوص «دعا» طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. در اين مطالعه ۱۳۱ نفر از پزشکان شهر تهران با نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند. داده ها با پرسش نامه خودايفايي جمع آوري شده و تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماري SPSS  انجام شد.
يافته ها: پزشکان مورد مطالعه شامل ۷/۵۲ درصد مرد و ۳/۴۷ درصد زن با ميانگين سني ۹±۴/۳۸ سال بودند. از پزشکان مورد مطالعه، ۵/۹۴ درصد عنوان کردند، در مواردي به عنوان پزشک براي بهبودي بيماران خود دعا کرده اند. ۳/۳۱ درصد از پزشکان اظهار کردند که بيمارانشان «اغلب» از آنان مي خواهند براي بهبودي آن ها دعا کنند و ۸/۵۸ درصد نيز بيان کردند که اين درخواست «گاهي» مطرح شده است. از کل پزشکان تحت مطالعه فقط ۱٫۷ درصد معتقد بودند که دعا نمي تواند در روند درمان بيماري موثر باشد و فقط ۵/۲ درصد پزشکان در خصوص چگونگي کاربرد دعا در درمان بيماران، دوره آموزشي ديده بودند.
نتيجه گيري: بيشتر پزشکان مورد مطالعه براي بيماران خود دعا مي کردند و در بسياري از موارد نيز بيماران از آن ها درخواست دعا کرده بودند. بنابراين به نظر مي رسد، چگونگي کاربرد علمي و عملي دعا در حوزه سلامت نيازمند توجه ويژه اي است تا بتوان طبق برنامه اي جامع، زمينه احياي اين شاخه از طب اسلامي را فراهم کرد.