مقاله بررسي رابطه آزادسازي اقتصادي با کارايي دولت در کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه آزادسازي اقتصادي با کارايي دولت در کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
مقاله آزادسازي تجارت
مقاله کارايي دولت
مقاله بهره وري
مقاله داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آملي ديوا کبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسي رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا طي سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ است. به اين منظور از اطلاعات شاخص آزادسازي اقتصادي بنياد هريتيج و از شاخص کارايي دولت بانک جهاني استفاده شده است. در اين مقاله سعي شده است تا بر پايه مطالعات نظري و تجربي انجام گرفته و در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده هاي ترکيبي مقطعي- سري زماني (پانل ديتا)، رابطه بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در کشورهاي خاورميانه و شمال افريقا  طي دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ مورد برسي قرار گيرد. نتايج  حاصل از تخمين نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داري بين آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در اين کشورها وجود دارد. که نتايج حاصل از آزمون معني دار بودن نيز، در سطح ۵ درصد آن را تاييد نموده است. بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تفاوت معناداري بين ميانگين شاخص آزادسازي اقتصادي و کارايي دولت در ايران و متوسط کشورهاي عضو MENA وجود ندارد.