مقاله بررسي رابطه ابعاد سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي منطقه ۴ شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ابعاد سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديران مدارس راهنمايي منطقه ۴ شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله اثربخشي
مقاله مهارت شخصي
مقاله الگوهاي ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي لهمه مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسي رابطه ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده بر اثربخشي مديران مدارس راهنمايي منطقه ۴» مي باشد. روش تحقيق توصيفي- پس رويدادي مي باشد که جامعه آماري آن ۹۹۳ نفر با استفاده از جدول مورگان ۳۰۰ نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اين پژوهش پرسشنامه هاي محقق ساخته بود که آلفاي کرونباخ سازمان يادگيرنده ۰٫۹۵ و اثربخشي مديران ۰٫۸۹ بدست آمده است. ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده در مدارس راهنمايي منطقه ۴ شهر تهران شامل: ۱٫ مهارت شخصي، ۲٫ الگوهاي ذهني، .۳ چشم انداز مشترک، ۴٫ يادگيري سيستمي، ۵٫ تفکر سيستمي مي باشد. وضع موجود ابعاد سازمان يادگيرنده در مدارس راهنمايي منطقه ۴ شهر تهران در مولفه هاي الگوهاي ذهني و تفکر سيستمي کمي پايين تر از حد متوسط بوده و در سطح ۰٫۰۵ معنادار نمي باشد ولي ساير مولفه ها مهارت هاي شخصي، يادگيري سيستمي و چشم انداز مشترک در حد متوسط يا کمي بالاتر از متوسط مي باشد. هرچه الگوهاي ذهني بيشتر شود، رهبري معلمان افزايش خواهد يافت. بين چشم انداز مشترک و رهبري معلمان رابطه وجود ندارد. بين چشم انداز و اداره امور مدرسه و بين يادگيري سيستمي و اداره امور مدرسه و تفکر سيستمي و رهبري معلمان رابطه وجود ندارد. بين تفکر سيستمي با برخورد شايسته با معلمان و مهارت در ارزشيابي رابطه معني داري وجود ندارد. هرچه يادگيري سيستمي بيشتر شود رهبري معلمان افزايش خواهد يافت.