مقاله بررسي رابطه اختلال گيجگاهي – فکي و وزوز گوش در دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي و صنعتي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اختلال گيجگاهي – فکي و وزوز گوش در دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي و صنعتي بابل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزوز گوش
مقاله اختلال گيجگاهي – فکي
مقاله درد گيجگاهي – فکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: آل هوز عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: مطلب نژاد مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان تفتي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان كريم اله
جناب آقای / سرکار خانم: رييس زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علايم و نشانه هاي اختلال مفصل گيجگاهي – فکي (Temporomandibular Disorders, TMDs) در افراد جامعه شايع بوده و تغيير شرايط دنداني مسوول ناراحتيهاي متفاوت، از جمله درد گوش، از دست دادن قدرت شنوايي، احساس سوزش زبان و گلو و tinnitus (وزوز گوش) مي باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي رابطه وزوز گوش در افراد مبتلا به اختلال گيجگاهي – فکي (TMD) در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و صنعتي بابل انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در طي سالهاي ۸۷-۱۳۸۶ بر روي ۵۹۲ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و صنعتي بابل انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش  (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular disorders) RDC for TMDمعاينه و افراد مبتلا به TMD شناسايي شدند. سپس نمونه هاي مبتلا به TMD که در پرسشنامه وزوز گوش را گزارش کردند، براي معاينه نزد متخصص گوش و حلق و بيني معرفي و تحت معاينه باليني و ارزيابي هاي پاراکلينيک شامل اوديومتري و تمپانومتري قرار گرفتند.
يافته ها: علايم TMD در ۱۷۱ نفر (%۲۸٫۹) از افراد مشاهده شد. وزوز گوش در ۲۱ نفر (%۱۲٫۳) از افراد با مشکل TMD  و ۳۸ نفر (%۹٫۰۲) از افراد بدون مشکل TMD مشاهده شد که اختلاف معني داري نداشتند. وزوز گوش در ۴۲ نفر (%۱۳) از دانشجويان علوم پزشکي و ۱۷ نفر (%۶٫۳) از دانشجويان دانشگاه صنعتي مشاهده شد، که اين اختلاف معني دار بود (p=0.04). همچنين افت شنوايي در ۱۴ نفر (%۸٫۱۸) از افراد مبتلا به TMD و ۲۶ نفر (%۶٫۱۷) از افراد غيرمبتلا به TMD مشاهده شد که اين اختلاف نيز معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ارتباط معني داري بين اختلال مفصل گيجگاهي – فکي و وزوز گوش وجود ندارد.