مقاله بررسي رابطه ازخودبيگانگي و منزلت علمي در ميان اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ازخودبيگانگي و منزلت علمي در ميان اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منزلت علمي
مقاله ازخودبيگانگي
مقاله احساس بي قدرتي
مقاله احساس انزواي ارزشي
مقاله احساس بي هنجاري
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ميمندي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثير ازخودبيگانگي بر منزلت علمي اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد مي پردازد و نظريه ملوين سيمن درباره ابعاد بيگانگي اجتماعي به عنوان چهارچوب نظري تحقيق در نظر گرفته شده است که طبق آن پنج جنبه اصلي بيگانگي شامل احساس بي معنايي، احساس بي قدرتي، احساس انزواي ارزشي، احساس بي هنجاري و احساس ازخودبيگانگي مي باشد.
روش پژوهش روش پيمايش و تکنيک جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روايي و اعتبار آن سنجيده شده است. جامعه آماري پژوهش يعني اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد تعداد ۲۹۸ نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران ۱۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه تعيين گرديد و انتخاب افراد در آن به روش تصادفي سيستماتيک انجام شد.
يافته هاي پژوهش نشان داد که متغيرهاي احساس بي معنايي و مشخصات حرفه اي با منزلت علمي رابطه معني داري ندارند، اما متغيرهاي احساس بي قدرتي، احساس انزواي ارزشي، احساس بي هنجاري، احساس بيگانگي اجتماعي (مقياس بيگانگي کل) و ارزيابي منزلت اجتماعي همبستگي مثبت با ارزيابي منزلت علمي دارند و متغيرهاي احساس ازخودبيگانگي و احساس رضايت از زندگي با آن همبستگي منفي يا معکوس دارند.
جهت تبيين ارزيابي منزلت علمي اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد، از رگرسيون خطي چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد که در نهايت دو متغير ارزيابي منزلت اجتماعي و احساس بيگانگي اجتماعي در مدل تحليلي معني دار باقي مانده و دو متغير يادشده در مجموع ۴۲٫۱ درصد متغير ارزيابي منزلت علمي اعضاي هیات علمي دانشگاه يزد را تبيين مي نمايند.