مقاله بررسي رابطه اضافه وزن و چاقي با سن منارك و وضعيت تغذيه دختران ۱۱-۱۵ ساله شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اضافه وزن و چاقي با سن منارك و وضعيت تغذيه دختران ۱۱-۱۵ ساله شهر مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي
مقاله سن منارك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهري منيره
جناب آقای / سرکار خانم: صفريان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فرجي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط بلوغ با چاقي در دختران موضوع مورد اختلافي است. هدف مطالعه حاضر بررسي اين موضوع در دختران سنين بلوغ در مشهد مي باشد.
روش کار: تعداد ۱۳۰۰ دختر دانش آموز سالم ۱۱-۱۵ ساله شهر مشهد در مطالعه اي توصيفي مقطعي به روش خوشه اي دو مرحله اي از مدارس دولتي درسال ۱۳۸۶ بررسي شدند. اطلاعات دموگرافيك و تن سنجى (قد و وزن) و سن بروز منارك (افراد بالغ )و دريافت غذايي با تکميل يک يادآمد ۲۴ ساعته (۲۱۶ نفر) و پرسشنامه عادات غذايي (۲۳۰ نفر) به دست آمد. BMI بين صدك ۸۵ و ۹۵ به عنوان اضافه وزن و£BMI  صدك ۹۵ به عنوان چاقي (بر اساس صدك هاي BMI سن و جنس جمعيت مرجع (WHO درنظر گرفته شد. براى محاسبات آماري از روش هاي تحليل بقا، تي مستقل، من ويتيني، كاي دو، ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد.
نتايج: شيوع اضافه وزن و چاقي به ترتيب ۱۱٫۵% و ۱۰٫۳% بود. ۶۳% افراد با ميانگين سن منارك ۰٫۰۶ ± ۱۳ سال تجربه منارک داشتند. BMI با بروز و سن منارك رابطه داشت (به ترتيب r=0.33 و r=-0.2، .(p<0.001
سن منارك در افراد داراى اضافه وزن و چاق ۰٫۰۷ ± ۱۲٫۲ سال و درافراد غيرچاق۰٫۰۷ ± ۱۳٫۱ سال بود.(p<0.001)  دختران داراي اضافه وزن و چاق نسبت به سايرين صبحانه کمتر و ميان وعده هاي بيشتر مصرف کرده بودند. در اين گروه بسامد مصرف ماكاروني، بستني، شيريني ها، مغزها، چيپس و نوشابه هاي صنعتي بيشتر بود.
نتيجه گيري: چاقي در دختران با سن پايين تر منارک در ارتباط است. الگوي کيفي غذاي مصرفي در اين افراد در مقايسه با دختران داراي BMI طبيعي متفاوت است.