مقاله بررسي رابطه اضطراب و خشم با فشار خون مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اضطراب و خشم با فشار خون مزمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله خشم
مقاله فشار خون مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي نيا الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افزايش فشارخون يکي از شايع ترين و مهمترين تهديدکننده هاي سلامت بشر است. تقريبا يک چهارم تمام مرگ و ميرها در افراد مسن ناشي از هيپرتانسيون يا عوارض ناشي از آن است که اغلب فاقد علامت، ولي داراي عوارضي مثل نارسايي قلب، سکته مغزي و نارسايي کليه است. در اين پژوهش ارتباط بين اضطراب و خشم با فشار خون مزمن مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۱۳۰ فرد مبتلا به فشار خون مزمن و ۱۰۰ فرد سالم به عنوان آزمودني هاي گروه آزمايش و کنترل از بين مراجعه کنندگان به مراکز درماني وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند و از آنها دو تست اضطراب ۴ سيستمي و خشم چند بعدي به عمل آمد. داده هاي بدست آمده به وسيله آزمون t مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بين اضطراب و فشار خون مزمن در تمام شاخص هاي احساسي، شناختي، رفتاري و بدني رابطه معني داري وجود داشت. بين خشم و فشارخون مزمن در شاخص هاي خشم انگيختگي، موفقيت هاي خشم، انگيزه نگرش خصمانه و خشم دروني رابطه معني داري وجود داشت، ولي بين شاخص خشم بيروني و فشارخون مزمن رابطه معني داري مشاهد نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه ميزان اضطراب و خشم در بيماران فشارخون مزمن بطور معني داري بيشتر از افرادي است كه بيماري فشارخون ندارند. در واقع مي توان نتيجه گرفت كه بين اضطراب و خشم با بيماري فشار خون مزمن رابطه وجود دارد.