مقاله بررسي رابطه الکسي تيميا و رضايت جنسي در گروهي از دانشجويان دختر متاهل دانشگاه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه الکسي تيميا و رضايت جنسي در گروهي از دانشجويان دختر متاهل دانشگاه تبريز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکسي تيميا
مقاله رضايت جنسي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قمراني امير
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي دهكردي سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي موليد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه الکسي تيميا و رضايت جنسي در گروهي از دانشجويان دختر متاهل دانشگاه تبريز است. نمونه آماري پژوهش مشتمل بر ۱۰۰ دانشجوي دختر متاهل دانشگاه تبريز مي باشد که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.
ابزارهاي پژوهش شامل نسخه فارسي مقياس ۲۰ سوالي الکسي تيميا تورنتو (بشارت، ۲۰۰۸) و پرسشنامه رضايت جنسي (شاه سياه، ۱۳۸۷) است که از روايي و پايايي مطلوبي در ايران برخوردار مي باشند.
مقياس۲۰  سوالي الکسي تيميا از سه خرده آزمون شامل دشواري در شناسايي احساسات(DIF) ، دشواري در توصيف احساسات (DDF)، و تفکر بيرون مدار (EOT) تشکيل شده است. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره، بيانگر رابطه منفي و معنادار بين نمره کل و هر يک از خرده آزمون هاي مقياس الکسي تيميا با رضايت جنسي بود. علاوه بر اين مشخص شد که نمره کل مقياس الکسي تيميا و خرده آزمون دشواري در شناسايي احساسات (DIF) به ترتيب از بيشترين قدرت پيش بيني درباره رضايت جنسي برخوردار هستند.