مقاله بررسي رابطه الگوي تهوع و استفراغ حاملگي و كيفيت زندگي بر حسب هفته حاملگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه الگوي تهوع و استفراغ حاملگي و كيفيت زندگي بر حسب هفته حاملگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع
مقاله استفراغ
مقاله آبستني
مقاله كيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه گر فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بيش از ۷۰درصد زنان باردار، تهوع و استفراغ حاملگي ديده شده و با توجه به اينكه اين تجربه ميتواند توانايي انجام كارهاي معمول روزمره فرد را تحت تاثير قرار دهد، ممكن است بر كيفيت زندگي زنان نيز تاثير بگذارد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ويژ گي هاي تهوع و استفراغ در زنان داراي تهوع و استفراغ و تعيين ارتباط بين تهوع و استفراغ و كيفيت زندگي انجام شده است.
روش كار: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي مقطعي است و ۲۲۰ نفر كه در سنين حاملگي ۴ تا ۲۲ هفته بودند و به درمانگاه هاي پره ناتال بيمارستان هاي هدايت، فياض بخش و بوعلي تهران مراجعه كرده بودند، مورد بررسي قرارگرفتند. اطلاعات توصيفي شامل متغيرهاي دموگرافيك و پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در زمينه تهوع و استفراغ حاملگي تكميل گرديد. براي تعيين شدت تهوع و استفراغ از شاخص (Rhodes) استفاده گرديد.
نتايج: با افزايش سن حاملگي از ميانگين نمرات تهوع و استفراغ كاسته مي شود. ميانگين نمرات تهوع و استفراغ در هفته ۴ تا ۷ بصورت معناداري بالاتر از هفته هاي ۱۶ تا ۱۹ و ۲۰ تا ۲۲ بوده است .(P=0.0001) همچنين بين شدت تهوع و استفراغ در تمام هفته هاي بارداري با كاهش كيفيت زندگي در بعد جسمي ارتباط معناداري وجود داشته و بين كاهش كيفيت زندگي در بعد جسمي و شدت تهوع و اق زدن در هفته هاي ۴ تا ۷، ۱۲ تا ۱۵، ۱۶ تا ۱۹ ارتباط شديدتري مشاهده مي گردد.(P=0.0001)
در نهايت بين شدت استفراغ و كاهش كيفيت زندگي در تمام هفته هاي بارداري ارتباط معناداري وجود داشت كه اين ارتباط در هفته هاي (۴ تا ۷) و (۱۲ تا ۱۵) بالاتر بوده است.
نتيجه گيري: تهوع و استفراغ حاملگي مي توانند كيفيت زندگي فرد را بخصوص در بعد جسمي كاهش دهند.