مقاله بررسي رابطه انتشار دي اکسيد کربن با رشد اقتصادي، انرژي و تجارت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه انتشار دي اکسيد کربن با رشد اقتصادي، انرژي و تجارت در ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم گرايي بلند مدت
مقاله رشد اقتصادي
مقاله ايران
مقاله انتشار آلودگي
مقاله عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آشنا مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش تخريب محيط زيست در سال هاي اخير، بررسي رابطه ميان سطح فعاليت هاي اقتصادي و شاخص هاي زيست محيطي را مطرح نموده است. اغلب، يک رابطه علي يک طرفه از تغيير در سطح فعاليت هاي اقتصادي به تغيير در آلودگي فرض شده است. در حالي که جهت عليت ميان آلودگي و رشد اقتصادي کاربردهاي سياستي معني داري دارد، پيش فرض جهت عليت مي تواند ماهيت صحيح رابطه را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي آلاينده و پيامدهاي آن از اهميت قابل توجهي برخوردار است. مطالعه حاضر وجود رابطه بلند مدت ميان انتشار دي اکسيد کربن و رشد اقتصادي را با در نظر گرفتن دو متغير ديگر مصرف انرژي هاي فسيلي و آزادي تجاري در ايران طي دوره ۱۳۴۶-۱۳۸۶ بررسي مي کند. لذا جهت مطالعه چگونگي رابطه علي درآمد-انتشار، از آزمون عليت بر اساس الگوي تصحيح خطا استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد عليت از رشد اقتصادي، مصرف انرژي هاي فسيلي و آزادي تجاري به انتشار دي اکسيد کربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تاييد قرار نمي گيرد. از يک طرف به دليل اين که مصرف انرژي هاي فسيلي در کشور اثري بر رشد اقتصادي ندارد و از طرف ديگر مصرف انرژي از عوامل ايجاد آلودگي مي باشد، مي توان کاهش مصرف انرژي هاي فسيلي را به عنوان راهي جهت کاهش آلودگي پيشنهاد نمود.