مقاله بررسي رابطه اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله رگرسيون ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار سرمايه شرکت ها نقش تعيين کننده اي را در تصميمات سرمايه گذاري و باالطبع عملکرد شرکت ها ايفا مي کند. پژوهش هاي قبلي بيانگر وجود رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي سنجش عملکرد شرکت ها همچون ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار و ارزش بازار شرکت ها ميباشد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطۀ بين ساختار سرمايه و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف، تعداد ۱۸۹ شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات دوره ۱۲ ساله پژوهش (۸۶-۷۵) در مورد آن ها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش رگرسيون ترکيبي استفاده شده است. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر آنست که تغيير در ساختار سرمايه، ۴۹ درصد از تغييرات در عملکرد اين شرکت ها را توضيح مي دهد.