مقاله بررسي رابطه اهرم مالي و نقدشوندگي دارايي ها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اهرم مالي و نقدشوندگي دارايي ها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله اهرم مالي
مقاله سودآوري
مقاله اندازه شرکت
مقاله نقدشوندگي دارايي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهرم مالي شرکت ها در تصميم هاي سرمايه گذاري نقشي تعيين کننده ايفا مي کند. برخي از پژوهش هاي قبلي بيانگر وجود رابطه بين اهرم مالي و عواملي همچون نرخ بازده دارايي ها، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات شرکت است. هدف از اين پژوهش نيز تعيين رابطه عوامل مذکور و همچنين عامل نقدشوندگي دارايي ها با اهرم مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. به منظور تعيين رابطه عوامل مورد بررسي، تعداد ۱۵۴ شرکت از بين جامعه آماري انتخاب گرديد که اطلاعات مورد نياز آن براي دوره ۱۰ ساله پژوهش (۱۳۸۵-۱۳۷۶) قابل دسترسي بود. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها، بيانگر اين مساله است که حدود %۶۵ تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي نرخ بازده دارايي ها، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات و نقدشوندگي دارايي هاي شرکت توضيح داده مي شود. متغيرهاي نرخ بازده دارايي ها و اندازه شرکت اثر منفي و معني داري بر اهرم مالي دارند و ساير متغيرها بر اهرم مالي تاثير معني داري ندارند.